„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębina, Gmina Rzezawa” od studni A-9 do studni A-24 w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Rzezawa”.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570127)

Client
Gmina Rzezawa
State
małopolskie
Address
32-765 Rzezawa, Długa 21
Phone
+48146858600,
Fax
+48146858600
www
www.rzezawa.pl
E-Mail
z.michalowski@rzezawa.pl,
Created
2020-07-31

Gmina Rzezawa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Rzezawa Długa 21 32-765 Rzezawa małopolskie tel. +48146858600, fax. +48146858600 REGON 85166066000000 www.rzezawa.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębina, Gmina Rzezawa” od studni A-9 do studni A-24 w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Rzezawa”.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębina, Gmina Rzezawa” od studni A-9 do studni A-24 w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Rzezawa”. Zamówienie wykonane będzie zgodnie z niżej wymienioną dokumentacją projektową: a) Projektem budowlanym obejmującym: -odcinek kanalizacji sanitarnej od studni A-9 do studni A-24 wraz z odcinkiem sieci do przyłączy w miejscowości Dębina zgodnie z pozwoleniem na budowę znak: AB.INS.7351/329/10/11, Decyzja Nr 18/2011 z dnia 14.01.2011 r. b) Specyfikacją techniczną wykonania i obioru robót (STWIOR); c) Przedmiarem robót; d) Warunkami technicznymi pozwalającymi na użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem. W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej: -PVC o średnicy Ø 160 mm i długości L=38,5 m; -PVC o średnicy Ø 200 mm i długości L=461,0 m; -studnie niewłazowe o średnicy Ø 425 mm- 13 sztuk; -studnie włazowe segmentowe o średnicy Ø1000-2 sztuki; oraz pozostały zakres wskazany w przedmiarze robót. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową wraz ze skutecznym zgłoszeniem, zakończenia robót budowlanych do nadzoru budowlanego lub uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Wszystkie użyte w dokumentacji przetargowej wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególności procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji budowlano - wykonawczej zostały użyte w/w wskazania należy traktować je, jako propozycję projektanta i towarzyszy im zapis „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny winny spełniać funkcję, jakiej maja służyć: winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt: nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. W sytuacji, gdy w dokumentacji przetargowej wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych – pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z SIWZ i pozwolą na uzyskanie parametrów nie gorszych niż przewidzianych w dokumentacji technicznej. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zastosowaniem rozwiązań równoważnych. Ciężar udowodnienia, że produkt jest równoważny w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W tym celu jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno – jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane produkty do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są równoważne do rozwiązań określonych w SIWZ i uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie zaproponowanych produktów, (pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy). Zamawiający zaleca zapoznanie się z miejscem wykonywania robót i jego otoczeniem przed przystąpieniem do sporządzenia oferty. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ a stanem faktycznym, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45231300-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information