Zakup i dostawa wyposażenia stołówek dla szkół z terenu Gminy Dębno

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570117)

Client
Gmina Dębno
State
małopolskie
Address
32-852 Dębno, Wola Dębińska 240
Phone
146 658 714
Fax
146 658 722
www
http://www.gminadebno.pl
E-Mail
zamowieniapubliczne@gminadebno.pl
Created
2020-07-31

Gmina Dębno

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Dębno Wola Dębińska 240 32-852 Dębno małopolskie tel. 146 658 714 fax. 146 658 722 REGON 54035700000000 http://www.gminadebno.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup i dostawa wyposażenia stołówek dla szkół z terenu Gminy Dębno

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia stołówek dla szkół z terenu Gminy Dębno tj. stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Reymonta w Porąbce Uszewskiej oraz stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Smolenia w Łysej Górze w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: dla Części I –załącznik nr 8, dla Części II – załącznik nr 9 2. Dostarczone urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom ogólnym określonym w art. 3 rozporzadzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14) oraz: 1) posiadać deklarację CE; 2) być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich; 3) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim; 4) )posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata. 2. Wszelkie elementy wyposażenia wymagające montażu lub złożenia, muszą być złożone i zamontowane przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. 3. W cenie zamówienia wykonawca musi uwzględnić wszelkie koszty dostawy m.in. opakowanie, oznakowanie ubezpieczenie, transport(wraz z dostarczeniem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz koszty związane z złożeniem, montażem, ustawieniem danej części zamówienia w pomieszczeniu i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 4. W przypadku, gdy dostarczony sprzęt lub jego elementy będą uszkodzone lub ulegną uszkodzeniu podczas transportu lub montażu zostaną one przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru. 5. Wykonawca po dostarczeniu elementów wyposażenia oraz po zakończeniu montażu zobowiązany jest do uporządkowania terenu dostaw i miejsca montażu w tym zagospodarować powstałe odpady. 6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu dostawy karty gwarancyjne, wszelkie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania dostarczonego wyposażenia, instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim w formie papierowej. 7. W przypadku podania przez Zamawiającego w SIWZ lub załącznikach do SIWZ nazwy lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiące dokładne odpowiedniki produktów wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 oraz 9 do SIWZ. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów przez Zamawiającego mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. 8. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. 9. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. 10. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 11. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 12. Wykonawca, ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich świadczeń stanowiących przedmiot zamówienia oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub którym powierza ich wykonanie. 13. Miejsce dostawy: a) Cześć I - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Porąbce Uszewskiej b) Cześć II – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Smolenia w Łysej Górze

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39720000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information