DOWOZY WRAZ Z OPIEKĄ UCZNIÓW Z TERENU GMINY LUBIN DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570116)

Client
Gmina Lubin
State
dolnośląskie
Address
59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6 6
Phone
(76) 8403100
Fax
(76) 8403140
www
www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl
E-Mail
zp@ug.lubin.pl
Created
2020-07-31

Gmina Lubin

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Lubin ul. Władysława Łokietka 6 6 59-300 Lubin dolnośląskie tel. (76) 8403100 fax. (76) 8403140 REGON 39064754100000 www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: DOWOZY WRAZ Z OPIEKĄ UCZNIÓW Z TERENU GMINY LUBIN DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu wraz z opieką uczniów z terenu gminy Lubin do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2020/2021. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Dowozy uczniów z terenu Gminy Lubin do szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkola położonych na terenie Gminy Lubin w roku szkolnym 2020/2021 – rano i powrót, na podstawie biletów miesięcznych wydanych imiennie dla każdego ucznia przez Wykonawcę. Planowana liczba przewożonych uczniów (dziennie w jedną stronę) wynosi – 610. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczniów w czasie trwania umowy. Zmiana liczby uczniów nie wymaga zmiany umowy. 2) Wykaz jednostek oświatowych, planowaną liczbę dowożonych uczniów z poszczególnych miejscowości do poszczególnych jednostek, planowane godziny rozpoczęcia zajęć szkolnych i planowane godziny zakończenia zajęć szkolnych określa załącznik nr 7 do SIWZ (szkoły podstawowe i przedszkole). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych w szkołach objętych niniejszym zamówieniem. 3) Dowozy uczniów do szkół odbywać się będą w godzinach umożliwiających przybycie uczniów do jednostki oświatowej, jednak nie wcześniej niż 20 minut i nie później niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć szkolnych, zgodnie z rozkładem jazdy opracowanym przez Wykonawcę. Rozkład jazdy powinien być opracowany tak, by czas dojazdu ucznia do szkoły był jak najkrótszy. W rozkładzie jazdy Wykonawca określi przystanki, na jakich uczniowie będą wsiadać do pojazdu (rano) i wysiadać z pojazdu (powrót). Przystanki powinny być usytuowane możliwie najbliżej szkoły, w miejscu umożliwiającym bezpieczne wsiadanie i wysiadanie uczniów oraz w poszczególnych miejscowościach Gminy Lubin, z których dowożeni są uczniowie – wszystkie istniejące przystanki. 4) Wykonawca zapewni punktualny, bezpieczny i sprawny dowóz oraz odwóz uczniów, wg uzgodnionego z Zamawiającym rozkładem jazdy pojazdów oraz zapewni odpowiednią liczbę miejsc siedzących w pojazdach dla wszystkich uczniów na każdej trasie. 5) Zamawiający dopuszcza możliwość zorganizowania przewozów uczniów w połączeniu z przewozami regularnymi osób pod warunkiem, spełnienia wszystkich wymogów określonych w SIWZ. Pojazdy w czasie przewozu uczniów powinny być oznakowane oznaczeniami wymaganymi przepisami prawa. W przypadku awarii pojazdu przewożącego uczniów Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zapewnić pojazd zastępczy, spełniający warunki określone w ppkt 14). Czas oczekiwania na pojazd zastępczy nie może przekroczyć 60 minut od zaistnienia awarii. Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia tego czasu do 30 minut. Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zapewnienie pojazdu zastępczego w razie awarii pojazdu przewożącego uczniów na zasadach określonych w Rozdziale XV pkt 1 ppkt B/ SIWZ. 6) Wykonawca zapewni opiekę w czasie dowozów uczniów do jednostek oświatowych w każdym autobusie, przez osoby pełnoletnie przeszkolone w zakresie przepisów BHP, p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy, nie karane za czyny popełnione przeciwko dzieciom i nie figurujące w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz posiadające doświadczenie w opiece nad dziećmi. 7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od momentu, kiedy uczeń wsiada do autobusu do chwili opuszczenia przez ucznia autobusu przy jednostce oświatowej (rano) oraz od chwili kiedy uczeń wsiada do autobusu do chwili wyjścia z autobusu na przystanku w miejscowości swojego zamieszkania (powrót). 8) W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów Wykonawca zapewni im opiekę i bezpieczeństwo do czasu podstawienia pojazdu zastępczego oraz w trakcie przejazdu tym pojazdem, a także w czasie wsiadania i wysiadania uczniów z tego pojazdu. 9) Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego, osobiście, telefonicznie, na piśmie lub e-mail, o każdym przypadku opóźnienia w przewozach. 10) Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy w czasie dowozów zawarty jest w Regulaminie dowozów, który stanowi załącznik nr 4 do umowy. 11) Wykonawca zapewni zamienne kursy wg potrzeb poszczególnych jednostek oświatowych w czasie przerw w nauce oraz w przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, a także w przypadku rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego 2020/2021, po uprzednim zgłoszeniu przez Zamawiającego. 12) Uczniowie w ramach posiadanego biletu w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, np. ze względu na udział w dodatkowych zajęciach szkolnych lub zmianę harmonogramu zajęć, będą mogli korzystać także z innych połączeń (o godzinie innej niż określona na bilecie ucznia) realizowanych przez Wykonawcę w ramach przewozów szkolnych, na trasie odpowiadającej trasie wystawionego biletu. W trakcie przewozu uczniowie mają obowiązek legitymować się biletami miesięcznymi oraz legitymacją szkolną. 13) Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna spowodowana jest działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub osób, przy pomocy których wykonuje usługę. Ubezpieczenie uczniów od wszelkich szkód i następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas przewozów spoczywa na Wykonawcy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu aktualną polisę ubezpieczeniową, o której mowa w Rozdziale XX pkt 1 ppkt 2 SIWZ. 14) Środki transportu, którymi będzie świadczona usługa w okresie obowiązywania umowy muszą posiadać ubezpieczenie OC, NNW i aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu, a kierowcy stosowne uprawnienia do kierowania tymi pojazdami. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie dotyczące aktualnego ubezpieczenia OC i NNW pojazdów biorących udział w zamówieniu, o którym mowa w Rozdziale XX pkt 1 ppkt 3 SIWZ. 15) Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług przewozu przez kierowców posiadających wymagane przepisami kwalifikacje/uprawnienia i doświadczenie, gwarantujące bezpieczny przewóz uczniów, niekaranych za czyny popełnione przeciwko dzieciom i nie figurujących w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, posiadających doświadczenie w przewozie osób oraz charakteryzujących się wysoką kulturą osobistą. 16) Do realizacji zadania Wykonawca zapewni bazę transportową zlokalizowaną na terenie Lubina bądź Gminy Lubin gwarantującą, w przypadku awarii lub innych zdarzeń, dojazd środka transportu zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. 17) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków uczniów i osób trzecich, powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 18) Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do korzystania z przystanków określonych w rozkładzie jazdy. 19) Pojazdy w czasie przewozu uczniów powinny być oznakowane oznaczeniami wymaganymi przepisami prawa – pojazd wykorzystywany do przewozów szkolnych. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający lokalizację bazy. 2. Szczegółowe zasady i wymogi określające zakres zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączone do niej dokumenty, w szczególności: wzór umowy, wykaz szkół. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca, zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.1502 z późn. zm) osoby wykonujące czynności na stanowisku kierowcy. Wymagania dotyczące zatrudnienia ww. osób, zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Umowa reguluje także: sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, sankcje z tyt. niespełnienia tych wymagań, rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60100000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Oferta złożona do przedmiotowego postępowania musi być zabezpieczona wadium w kwocie 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe zapisy dotyczące wniesienia wadium zawiera SIWZ.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information