Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni hydrauliki olejowej i wodnej z wyposażeniem

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570109)

Client
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
State
zachodniopomorskie
Address
70-310 Szczecin, Al. Piastów 17 17
Phone
0-91 449 4250, 449 4042
Fax
0-91 449 4690
E-Mail
zm@ps.pl
Created
2020-07-31

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Al. Piastów 17 17 70-310 Szczecin zachodniopomorskie tel. 0-91 449 4250, 449 4042 fax. 0-91 449 4690 REGON 32058816100000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni hydrauliki olejowej i wodnej z wyposażeniem

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej (nieużywanej) aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni hydrauliki olejowej i wodnej wraz z wyposażeniem na potrzeby Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (zwanego dalej Sprzętem), szczegółowo określonej w załącznikach od nr 1 do nr 3 SIWZ. 2. Zamawiający dokonuje wyodrębnienia zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej na trzy samodzielne części (każda część nazywana jest w dalszej części SIWZ „Zadaniem” odpowiednio od numeru 1 do numeru 3), dopuszczając tym samym składanie ofert częściowych na każdą z tych części. Szczegółowy opis ze wskazaniem parametrów czy innego rodzaju minimalnych wymagań technicznych, funkcjonalnych czy innego rodzaju oczekiwanych przez Zamawiającego właściwości dla Sprzętu zawierają odpowiednio załączniki od nr 1 do nr 3 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: 1) Załącznik nr 1 SIWZ - dla Zadania nr 1 - Agregat filtracyjno-przepompowujący z wyposażeniem. 2) Załączniku nr 2 SIWZ - dla Zadania nr 2 - Zestaw do napełniania i testowania hydroakumulatorów z wyposażeniem. 3) Załącznik nr 3 SIWZ - dla Zadania nr 3 - Licznik cząstek w oleju ICM . 3. Z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień ust. 4 niniejszego działu, ilekroć w postanowieniach poniższych niniejszego dokumentu SIWZ (i jej załącznikach), bez bliższego określenia, używany będzie zwrot SPRZĘT – należy przez to rozumieć wszystkie urządzenia aparaturowe, ich części składowe, wyposażenie wyszczególnione w załącznikach od 1 do 3 SIWZ (całość sprzętowa składająca się na przedmiot niniejszego zamówienia dla poszczególnych Zadań od nr 1 do nr 3). 4. Ilekroć dalej w postanowieniach niniejszego dokumentu SIWZ (i jej załącznikach) mowa będzie (bez bliższego określenia) o SPRZĘCIE w Zadaniu, SPRZĘCIE z Zadania, czy też o oferowanym w ramach Zadania/Zadań SPRZĘCIE) – należy przez to rozumieć SPRZĘT w rozumieniu tego pojęcia wskazanym w ust. 3 powyżej, tyle że w zakresie ograniczającym się odpowiednio do danego Zadania od nr 1 do nr 3 (których odpowiednio dotyczą opisy przedmiotu zamówienia wskazane w załącznikach od nr 1 do nr 3 SIWZ). 5. W zakres niniejszego zamówienia (realizacji dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych) wchodzi minimum (odpowiednio dla Zadania/Zadań, na które składana będzie oferta): a. Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego SPRZĘTU z Zadania (w tym w razie potrzeby również dokonanie jego zgłoszenia celnego w celu wprowadzenia i korzystania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej); b. Zapewnienie Zamawiającemu minimum licencji bezterminowej, pełnej i co najmniej jednostanowiskowej w odniesieniu do programów komputerowych wskazanych w załączniku nr 3, jak też ewentualnych innych programów komputerowych, jeżeli programy takie stanowić będą przedmiot oferty w Zadaniu lub części składowe niezbędne do korzystania z zaoferowanego w Zadaniu SPRZĘTU. c. Przygotowanie do pierwszego próbnego/ przeprowadzenie pierwszego próbnego uruchomienia na okoliczność potwierdzenia poprawności jego działania (pracy), z zastrzeżeniem, iż zakres i sposób spełnienia tego świadczenia dla każdego Sprzętu z Zadania podaje odpowiedni Wzór umowy( przyporządkowany danemu zadaniu – Załączniki od nr 11 do nr 13 SIWZ). d. Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany, dostarczony i wydany Zamawiającemu SPRZĘT w Zadaniu, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na SPRZĘT (w odniesieniu do SPRZETU z Zadań o nr 1 do nr 3) na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty wydania Zamawiającemu SPRZĘTU z Zadania (z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień działu XIII ust. 8 i 9 SIWZ); e. Uzyskanie i wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów związanych z korzystaniem ze Sprzętu, w tym dochodzeniem uprawnień z tytułu gwarancji, o której mowa w punkcie powyższym, deklarowanej w ofercie, z zastrzeżeniem, iż rodzaj i sposób przedstawienia dokumentów dla każdego Sprzętu z Zadania podaje odpowiedni Wzór umowy (przyporządkowany danemu zadaniu – Załączniki od nr 11 do nr 13 SIWZ). f. Przeprowadzenie dla przyszłych użytkowników Sprzętu z Zadań po stronie Zamawiającego jednodniowego szkolenia dotyczącego kompleksowej jego obsługi, podstawowych czynności serwisowych i konserwacji Sprzętu; 6. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami ustępów powyższych niniejszego działu, a postanowieniami Wzoru Umowy dla danego Zadania, rozstrzygające znaczenia ma treść Wzoru Umowy dla tego Zadania. 7. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzą również świadczenia wykonywane w ramach wykonywania Umowy o zamówienie na etapie po wydaniu Zamawiającemu Sprzętu, związane z udzieloną gwarancją i ewentualnymi przeglądami technicznymi oraz odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 38420000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information