Bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w 2020 r.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570104)

Client
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
State
śląskie
Address
44-361 Syrynia, ul. Raciborska 3 3
Phone
32 4517607; 32 4517415
Fax
32 4517607
E-Mail
inwestycje@pzd-wodzislaw.pl
Created
2020-07-31

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni ul. Raciborska 3 3 44-361 Syrynia śląskie tel. 32 4517607; 32 4517415 fax. 32 4517607 REGON 27628641300000

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego w 2020 r.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są roboty związane z odwodnieniem pasa drogowego w zakresie odbudowy, regulacji, umocnienia i konserwacji rowów odwadniających pas drogowy a także wylotów kanalizacji deszczowych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wodzisławskiego. Szacunkowy zakres rzeczowy zadania szczegółowo został zawarty w przedmiarze robót (załącznik nr 6). Wykonanie i właściwe zakresy rzeczowe robót będą ustalane na bieżąco w zależności od stwierdzonych potrzeb w trakcie eksploatacji dróg w okresie trwania zawartej umowy. Ilości podane w przedmiarze robót mają charakter szacunkowy i zostały podane w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233140-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information