Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej w Gminie Przerośl poprzez budowę infrastruktury ogólnodostępnej stanowiącej dojście do obiektów zabytkowych w miejscowości Nowa Pawłówka”.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570100)

Client
Gmina Przerośl
State
podlaskie
Address
16-427 Przerośl, Rynek 2 2
Phone
087 5691019
Fax
087 5691019
www
www.przerosl.biuletyn.net
E-Mail
ugmalgosia@op.pl
Created
2020-07-31

Gmina Przerośl

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Przerośl Rynek 2 2 16-427 Przerośl podlaskie tel. 087 5691019 fax. 087 5691019 REGON 79067091200000 www.przerosl.biuletyn.net

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej w Gminie Przerośl poprzez budowę infrastruktury ogólnodostępnej stanowiącej dojście do obiektów zabytkowych w miejscowości Nowa Pawłówka”.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej w Gminie Przerośl poprzez budowę infrastruktury ogólnodostępnej stanowiącej dojście do obiektów zabytkowych w miejscowości Nowa Pawłówka”. 1. Zakres prac: 1.Przygotowanie terenu pod budowę 1.1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 1.2 Roboty rozbiórkowe. 2 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 2.1 Nawierzchnie zjazdów publicznych, parkingu, utwardzenie terenu na działce nr 16 i zatoki postojowej. 3. Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 3.1 Nawierzchnie chodnika, utwardzeń pod ławki i kosze na śmieci, utwardzenie terenu na działce nr 16. 4. Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 5. Instalowanie mebli ulicznych 6. Usługi wycinka drzew 7. Wyrównywanie terenu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: -dokumentacja projektowa ( z wyłączeniem części dotyczącej przebudowy drogi), -przedmiar robót; -specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót. UWAGA! Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, mogą być zastąpione przez inne równoważne o parametrach techniczno / eksploatacyjno / użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu. W przypadku gdy w dokumentacji przetargowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Obowiązek udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno – jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45100000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information