Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej i Słonecznego Przedszkola w Dusznikach, Szkoły Podstawowej w Sędzinku oraz Przedszkola w Sękowie na lata szkolne 2020/2021 i 2021/2022

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570092)

Client
Gmina Duszniki
State
wielkopolskie
Address
64-550 Duszniki, ul. Sportowa 1 1
Phone
61 2919075, 2919400
Fax
61 2919131
www
www.duszniki.eu
E-Mail
urzad@duszniki.eu, zamowienia@duszniki.eu
Created
2020-07-31

Gmina Duszniki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 1 64-550 Duszniki wielkopolskie tel. 61 2919075, 2919400 fax. 61 2919131 REGON 63125836500000 www.duszniki.eu

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej i Słonecznego Przedszkola w Dusznikach, Szkoły Podstawowej w Sędzinku oraz Przedszkola w Sękowie na lata szkolne 2020/2021 i 2021/2022

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: III. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej i Słonecznego Przedszkola w Dusznikach, Szkoły Podstawowej w Sędzinku oraz Przedszkola w Sękowie na lata szkolne 2020/2021 i 2021/2022 przy następujących założeniach: 1) Na dowóz uczniów w ciągu jednego dnia składają się dwukrotne przewozy, tzn. dowóz uczniów z miejscowości zamieszkania uczniów do jednostek oświatowych, do których uczęszczają oraz odwóz uczniów z jednostek oświatowych, po zajęciach lekcyjnych, do miejscowości zamieszkania; 2) Realizacja dowozów w roku szkolnym wynosi średnio 37 tygodni; trasy wykazane w załączniku nr 1 do SIWZ oraz orientacyjne godziny zostaną uściślone i przekazane Wykonawcy po sporządzeniu przez dyrektorów planów lekcji, a następnie planu dowozów i odwozów na dany semestr; 3) Roczna długość tras wynosi ok. 57 091 km; 4) Zamawiający ustala roczną ilość kilometrów: kilometry rzeczywiste w wysokości 57 091 km rocznie x 2 lata = 114 182 km na lata szkolne 2020/2021 i 2021/2022; 5) Dzieci dowożone są do Słonecznego Przedszkola w Dusznikach, ul. Kolejowa 7A, 64-550 Duszniki (dzieci pięcioletnie i sześcioletnie) i Szkoły Podstawowej w Dusznikach, ul. Broniewskiego 3, 64-550 Duszniki oraz po drodze do Przedszkola w Sękowie, ul. Szkolna 23, 64-541 Podrzewie (dzieci pięcioletnie i sześcioletnie) i do Szkoły Podstawowej w Sędzinku, ul. Szkolna 9, 64-552 Sędziny, zgodnie z wykazem tras – załącznik nr 1 do SIWZ; 6) Miejscowości z których realizowane są dowozy: Podrzewie, Chełminko, Niewierz, Młynkowo, Sękowo, Wilczyna, Sędzinko, Sędziny, Zalesie i Śliwno; 7) Godziny przywozów i odwozów mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb placówek i liczby dzieci np. planu lekcji; niektóre trasy mogą także zostać zmienione bądź połączone ze sobą; 8) Całkowita zmiana godzin przywozów i odwozów jest możliwa kilka razy w roku np. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, święto szkoły, dzień sportu, egzaminy kończące dany etap edukacji, rekolekcje i inne podobne uroczystości; 9) Realizacja przewozów szkolnych powinna być wykonywana przez osoby (kierowców) posiadających odpowiednie kwalifikacje/uprawnienia i przeszkolenia oraz niezbędne dokumenty potwierdzające w/w kwalifikacje/uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 10) Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktur za rzeczywiście przejechane kilometry, potwierdzone w zestawieniu miesięcznym przez dyrektora/wicedyrektora szkoły bądź inną osobę odpowiedzialną w Szkole Podstawowej w Dusznikach za dowozy; 11) Wykonawca powinien podstawić Zamawiającemu trzy autobusy, z czego przynajmniej jeden autobus powinien posiadać nie mniej niż 60 miejsc (siedzących i stojących – zgodnie z wpisem w dowodzie rejestracyjnym); 12) Dojazdy z bazy Wykonawcy na trasy i zjazdy z trasy do bazy oraz dojazd i zjazd autobusu zamiennego nie będą wliczane w koszt usługi; 13) Do obowiązków Wykonawcy zamówienia należy: a) przewóz dzieci z i do miejscowości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ w dni nauki szkolnej, b) wykonywanie przewozów wyłącznie środkami transportu, które spełniają wymagania określone w przepisach ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o transporcie drogowym oraz innych przepisach; przewozy powinny być realizowane środkami transportu w ilości odpowiedniej do liczby dzieci, miejsc wsiadania i wysiadania oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć; autobus powinien posiadać tyle miejsc (zgodnie z dowodem rejestracyjnym), aby zabrać jednym kursem wszystkie dzieci na danej trasie; c) przestrzeganie godzin przywozów i odwozów (punktualność); godziny przywozów i odwozów mogą ulec zmianie w zależności od organizacji roku szkolnego, np. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, rekolekcje, święto szkoły, itp.; d) oznakowania pojazdów przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także zapewnienie ogrzewania tych pojazdów odpowiedniego do panujących warunków atmosferycznych; e) nie zabieranie osób trzecich na trasach, na których realizuje dowozy szkolne; f) podstawienie w ciągu 30 minut na własny koszt autobusu zastępczego w przypadku awarii autobusu, który dowozi dzieci do placówek oświatowych; g) posiadanie podczas wykonywania usługi wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentów (tj. ważny przegląd techniczny pojazdu, ubezpieczenie NW, OC, itp.); h) zapewnienie i pokrycie kosztów opiekuna na każdym kursie wykonywanym dla Zamawiającego, przy zachowaniu następujących wymagań:  Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu opiekuna na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy;  opiekunem powinna być osoba o wysokiej kulturze osobistej, opanowana, spokojna, a jednocześnie stanowcza, posiadająca dobry stan zdrowia, mająca doświadczenie pracy z dziećmi; preferowane wykształcenie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi – dużymi grupami;  opiekun dba, aby przywozy i odwozy odbywały się trasą według ustalonego harmonogramu; jest odpowiedzialny, za bezpieczeństwo odwożonych dzieci; powinien dopilnować, żeby dzieci wsiadały i wysiadały do/z pojazdu tylko przednimi drzwiami, natomiast tylne drzwi muszą być zamknięte i zabezpieczone; przy wsiadaniu dzieci, opiekun stoi na zewnątrz i wchodzi jako ostatni, zamyka drzwi i zajmuje miejsce, natomiast przy wysiadaniu otwiera drzwi pojazdu, wychodzi na zewnątrz pierwszy i nadzoruje wysiadanie, nadzoruje przejście dzieci przez jezdnię; przez cały czas przywozów i odwozów opiekun ma założoną kamizelkę odblaskową; opiekun daje kierowcy sygnał do odjazdu, a w razie potrzeby do zatrzymania się; opiekun dba o bezpieczeństwo dzieci w czasie jazdy, pilnuje, aby wszystkie dzieci siedziały na miejscach i nie chodziły po pojeździe, a także dba o właściwe zachowanie się uczniów podczas całych dowozów, w przypadku gdy dzieci nie reagują na polecenia opiekuna bądź je ignorują – opiekun podejmuje decyzję o zawróceniu z ustalonej trasy i przekazuje dzieci dyrektorowi szkoły, wówczas dalsza droga odbywa się po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły; po przyjeździe autobusu do szkoły w godzinach rannych opiekun oddaje dzieci pod opiekę wychowawcy świetlicy, a przed odjazdem odbiera od wychowawcy świetlicy i sprawuje nad nimi opiekę do chwili opuszczenia pojazdu przez dzieci, a w przypadku przechodzenia przez jezdnię do momentu przeprowadzenia dzieci na drugą stronę ulicy; opiekun natychmiast informuję Wykonawcę i Kierownika Gminnego Zespołu Oświatowego w Dusznikach o wszystkich szczególnych sytuacjach, jakie wydarzyły się podczas jazdy (np. wypadek, zagrożenie bezpieczeństwa lub choroba dziecka, itp.); i) posiadanie polisy ubezpieczeniowej, tj. Wykonawca na własny koszt ubezpieczy działalność objętą przedmiotem zamówienia oraz będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich, które mogą wyniknąć z prowadzonej działalności przewozowej podczas realizacji przedmiotu zamówienia, w tym na wypadek śmierci lub powstania uszczerbku na zdrowiu; Wykonawca przed zawarciem umowy na realizację przedmiotu zamówienia przedstawi Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 2. Termin wykonania zamówienia: od 01 września 2020 r. do 24 czerwca 2022 r.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60100000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information