Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, produktów leczniczych, formaldehydu oraz preparatów do cewników naczyniowych.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570082)

Client
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
State
lubelskie
Address
20-089 Lublin, ul. Biernackiego 9 9
Phone
81 740 86 14
Fax
81 740 39 34
www
www.spszw.lublin.pl
E-Mail
zamowienia@spszw.lublin.pl
Created
2020-07-31

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego ul. Biernackiego 9 9 20-089 Lublin lubelskie tel. 81 740 86 14 fax. 81 740 39 34 REGON 43099240200000 www.spszw.lublin.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, produktów leczniczych, formaldehydu oraz preparatów do cewników naczyniowych.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, produktów leczniczych, formaldehydu oraz preparatu do cewników naczyniowych. Zakres zamówienia obejmuje 20 zadań: Zadanie nr 1-15 – Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego Zadanie nr 16 – Dostawa formaldehydu Zadanie nr 17 – Dostawa preparatu do cewników naczyniowych Zadanie nr 18-20 – Dostawa produktów leczniczych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego w stosunku do poszczególnych zadań zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. 3.2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33.69.22.00-9: Produkty do żywienia pozajelitowego 33.29.50.00-8: Wszelkie pozostałe produkty inne niż terapeutyczne 33.14.00.00-3: Materiały medyczne 33.60.00.00-6: Produkty farmaceutyczne 3.3. Zaoferowane w Pakiecie 19 i 20, produkty lecznicze muszą znajdować się w obowiązującym na dzień składania ofert „Wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych”- Załącznik B i C, zgodnie z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia, wydanym na podstawie art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 784). 3.4. Wszystkie produkty powinny posiadać co najmniej: - 6 miesięczny termin ważności dla Zadania 1-20 liczony od każdorazowej daty dostawy do Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33692200-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information