,,Organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki,,.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570079)

Client
Gmina Góra
State
dolnośląskie
Address
56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1 1
Phone
065 5443644
Fax
065/543-26-58
E-Mail
poplawski@gora.com.pl
Created
2020-07-31

Gmina Góra

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Góra ul. Mickiewicza 1 1 56-200 Góra dolnośląskie tel. 065 5443644 fax. 065/543-26-58 REGON 41105066900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: ,,Organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki,,.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są usługi, polegające na przewozach uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Góra do następujących placówek oświatowych: CZĘŚĆ I Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie, Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna Trasa poranna: poniedziałek - Góra (5 uczniów) – Żarki (1 uczeń) – Czernina Dolna (2 uczniów) – Rydzyna – 34 km (szacunkowa liczba kilometrów) Trasa popołudniowa: poniedziałek - Rydzyna – Góra (5 uczniów) – 24,4 km (szacunkowa liczba kilometrów) Trasa poranna: wtorek – piątek - Góra (5 uczniów) – Rydzyna - 23,6 km (szacunkowa liczba kilometrów) Trasa popołudniowa : wtorek – czwartek – Rydzyna – Góra (5 uczniów) – 24,4 km (szacunkowa liczba kilometrów) Trasa popołudniowa: piątek – Rydzyna – Czernina Dolna (2 uczniów) – Żarki (1 uczeń) – Góra (5 uczniów) – 34,7 km (szacunkowa liczba kilometrów) Wykonawca musi zapewnić na czas całego przejazdu zindywidualizowaną opiekę pełnoletniego opiekuna, cechującego się umiejętnością pracy z uczniami z wielorakimi niepełnosprawnymi, w tym z niepełnosprawnością ruchową. Opieka nie może być sprawowana przez osobę kierującą pojazdem. Opiekunowie muszą dysponować certyfikatami/zaświadczeniami o ukończonych kursach pierwszej pomocy. Ponadto przewoźnik w stanie epidemii zobowiązany jest do spełnienia wszelkich zaostrzeń sanitarnych. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia zawarto w załączniku nr 5 do SIWZ. CZĘŚĆ II Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego we Wschowie, ul. T. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa Trasa poranna: Szedziec (1 uczeń) – Góra (2 uczniów) – Witoszyce (1uczeń) – Wschowa – 36,7 km (szacunkowa liczba kilometrów) Trasa popołudniowa: Wschowa – Witoszyce (1 uczeń) – Góra (2 uczniów) – Szedziec (1 uczeń) – 37,1 km (szacunkowa liczba kilometrów) Wykonawca musi zapewnić na czas całego przejazdu zindywidualizowaną opiekę pełnoletniego opiekuna, cechującego się umiejętnością pracy z uczniami niepełnosprawnymi, w tym z niepełnosprawnością ruchową. Opieka nie może być sprawowana przez osobę kierującą pojazdem. Opiekunowie muszą dysponować certyfikatami/zaświadczeniami o ukończonych kursach pierwszej pomocy. Przewóz ucznia powinien być wykonywany pojazdem przystosowanym do przewozu osób i odbywać się zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.). Samochód musi posiadać sprawną klimatyzacje oraz sprawne ogrzewanie. Przewoźnik musi posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania w całym okresie trwania zamówienia. Niedopuszczalne jest, aby Wykonawca nie posiadał choćby przez jeden dzień sprawnego środka transportu, bądź osoby z odpowiednimi uprawnieniami do wykonania zamówienia. Ponadto przewoźnik w stanie epidemii zobowiązany jest do spełnienia wszelkich zaostrzeń sanitarnych. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia zawarto w załączniku nr 5 do SIWZ. CZĘŚĆ III Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczego w Lesznie, ul. Starozamkowa 14a, 64-100 Leszno oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie, Aleje Jana Pawła II nr 10, 64-100 Leszno. Trasa poranna: Wierzowice Wielkie (1 uczeń) – Góra (4 uczniów, w tym 2 uczniów na wózkach inwalidzkich) – Leszno – 35,5 km (szacunkowa liczba kilometrów) Trasa popołudniowa: Leszno – Góra (4 uczniów, w tym dwóch uczniów na wózkach inwalidzkich) – Wierzowice Wielkie (1 uczeń) – 34,9 km (szacunkowa liczba kilometrów) Przewóz dotyczy osób do 25 roku życia. Wykonawca musi zapewnić na czas całego przejazdu zindywidualizowaną opiekę pełnoletniego opiekuna, cechującego się umiejętnością pracy z uczniami z wielorakimi niepełnosprawnymi w stopniu umiarkowanym, głębokim i znacznym w tym z niepełnosprawnością ruchową. Opieka nie może być sprawowana przez osobę kierującą pojazdem. Opiekunowie muszą dysponować certyfikatami/zaświadczeniami o ukończonych kursach pierwszej pomocy. Opiekun ma obowiązek przy przywiezieniu ucznia zaprowadzić go do szkoły/ośrodka i powierzyć pod opiekę pracownikowi szkoły/ośrodka, przy odwożeniu ze szkoły do domu - odebrać ucznia od pracownika szkoły/ośrodka. Powierzenie ucznia rodzicowi/opiekunowi prawnemu jest na bieżąco uzgadniane pomiędzy Wykonawcą a rodzicem/opiekunem prawnym. Przewóz uczniów powinien być wykonany specjalistycznym samochodem mieszczącym dwa wózki inwalidzkie, odpowiednio przygotowanym pod względem stanu technicznego i przystosowanym do osób niepełnosprawnych tj.: najazd lub winda z napędem elektrycznym oraz miejsca na bezpieczne mocowanie atestowanymi pasami osób na wózkach inwalidzkich, podłoga antypoślizgowa. Przewóz ucznia powinien być wykonywany pojazdem przystosowanym do przewozu osób i odbywać się zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.). W przypadku zgłoszenia nieobecności wszystkich uczniów z danej miejscowości, koszty dowozu powinny być każdorazowo odpowiednio obniżane. Ponadto przewoźnik w stanie epidemii zobowiązany jest do spełnienia wszelkich zaostrzeń sanitarnych. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia zawarto w załączniku nr 5 do SIWZ. Dotyczy części od 1-3 Wykonawca jest zobligowany do ochrony danych osobowych uzyskanych w celu świadczenia usługi przewozu stanowiącej przedmiot zamówienia. Pozyskane dane osobowe mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu zamówienia. Zgodnie z dyspozycją w art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby czynności zwiazane z przewozem dzieci ( kierowaniem pojazdem ) wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2040 z późn. zm.), o ile nie są one wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez nie na podstawie wpisu do CEIDG działalności gospodarczej. Wykonawca organizuje godziny wyjazdu i powrotu uwzględniające rozkład zajęć wszystkich uczniów, dojeżdżających do danej placówki oświatowej ( 1 cykl dziennie dowóz i przywóz wszystkich dzieci przypisanych zgodnie z danymi przekazanymi Wykonawcy do konkretnej placówki).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60130000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information