„Zakup laptopów i oprogramowania dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570078)

Client
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach
State
świętokrzyskie
Address
27-200 Starachowice, ul. Radomska 70 70
Phone
509 502 821
www
www.pcprstarachowice.pl
Created
2020-07-31

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ul. Radomska 70 70 27-200 Starachowice świętokrzyskie tel. 509 502 821 REGON 29119457600000 www.pcprstarachowice.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Zakup laptopów i oprogramowania dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów i oprogramowania dla osób niepełnosprawnych: • Laptop – 86 szt. • Zewnętrzny napęd optyczny – 6 szt. • Oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych – 6 szt. 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ 2) W formularzu ofertowym należy wskazać nazwę producenta oraz typ/model oferowanych urządzeń. Projekt realizowany w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, zwanego dalej „Projektem”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30213100-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości: 4 000,00 zł słownie: (cztery tysiące złotych 00/100 groszy) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information