Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego na potrzeby OSP w Otanowie

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570076)

Client
Ochotnicza Straz Pożarna w Otanowie
State
zachodniopomorskie
Address
74-300 Myślibórz, Otanów 24
Phone
605646515, 609671324
Fax
957479509
www
www.osp-otanow.pl
E-Mail
ospotanow@gmail.com, ospotanow@gmail.com
Created
2020-07-31

Ochotnicza Straz Pożarna w Otanowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Ochotnicza Straz Pożarna w Otanowie Otanów 24 74-300 Myślibórz zachodniopomorskie tel. 605646515, 609671324 fax. 957479509 REGON 812685736 www.osp-otanow.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego na potrzeby OSP w Otanowie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otanowie. 2. Szczegółowe parametry techniczno-użytkowe pojazdu, które stanowią wymagania minimalne Zamawiającego, zostały określone w Załączniku nr 4 do SIWZ. 3. Oferowany pojazd musi spełniać wymagania: a. polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.); b. Polskie normy PN-EN 1846-1 PN-EN 1846-2 c. pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na postawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. nr 143, poz.1002 z późn. Zm.) d. określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia parametrów techniczno-użytkowych; e. urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe muszą spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach krajowych; f. pojazd musi być fabrycznie nowy; g. posiadać, na dzień odbioru techniczno- jakościowego, komplet dokumentów do rejestracji jako pojazd uprzywilejowany - specjalny, pożarniczy. 4. Wykonawca musi potwierdzić spełnienie parametrów techniczno-użytkowych poprzez wypełnienie Załącznika nr 4 do SIWZ. 5. Odbiór pojazdu nastąpi w siedzibie Wykonawcy lub miejscu przez niego wskazanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 6. Termin gwarancji na pojazd, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które będzie oceniane zgodnie z punktem XIV.1.2 SIWZ, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 24 miesiące. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na wyposażenie wynosił minimum 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega, że ustawowa rękojmia na przedmiot umowy zostanie przedłużona na okres równy okresowi gwarancji jakości. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 12. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 34144210-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information