Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów na potrzeby Urzędu Miasta Zduńska Wola w okresie od 01.01.2021 r. do 28.02.2021 r.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570073)

Client
Miasto Zduńska Wola
State
łódzkie
Address
98-220 Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12
Phone
43 825 02 00
Fax
43 825 02 02
www
www.zdunskawola.pl
E-Mail
urzad_miasta@zdunskawola.pl
Created
2020-07-31

Miasto Zduńska Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego 12 98-220 Zduńska Wola łódzkie tel. 43 825 02 00 fax. 43 825 02 02 REGON 59842800000000 www.zdunskawola.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów na potrzeby Urzędu Miasta Zduńska Wola w okresie od 01.01.2021 r. do 28.02.2021 r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów na potrzeby Urzędu Miasta Zduńska Wola, składowanych w pojemnikach stanowiących własność Wykonawcy, użyczonych przez Wykonawcę nieodpłatnie Zamawiającemu w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 28.02.2021 r., w następujący sposób: 1) podstawieniu jednakowych pod względem wykonania i koloru pojemników na odpady w zależności od zamówienia i ustawienie w miejscach i ilościach wskazanych przez Zamawiającego. Wszystkie pojemniki dostarczone przez Wykonawcę powinny być stale sprawne, zamykane i mieć estetyczny wygląd; 2) odbiorze zapełnionych pojemników na zgłoszenie telefoniczne przez pracownika Urzędu Miasta w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (zabieranie pojemników ma nastąpić nie dłużej niż w ciągu 24 h); 3) przekazywaniu odebranych odpadów do odpowiednich instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 4) konserwacji, dokonywania niezbędnych napraw w celu utrzymywania pojemników w stanie zdatnym do ich używania zgodnie z przeznaczeniem, mycia i dezynfekowania pojemników w razie zaistnienia takiej potrzeby bądź stosownie do wskazań upoważnionego pracownika Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania czynności w zakresie weryfikowania istnienia potrzeby konserwacji, dokonywania niezbędnych napraw, mycia oraz dezynfekowania pojemników; 5) pozostawieniu w czystości miejsc, w których są usytuowane pojemniki w promieniu nie mniejszym niż 2,5 metra od danego pojemnika po ich opróżnieniu. 2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 1) Wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy m.in. z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 791 ze zm.); 2) okazania na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa; 3) ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym i innych ustawach; 4) ponoszenia kosztów związanych z uszkodzeniem elementów małej architektury znajdujących się w miejscach usytuowania pojemników; 5) dostarczenia dodatkowych pojemników na telefoniczne żądanie pracownika Urzędu Miasta. 3. Szacunkowa ilość pojemników do odbioru i zagospodarowania, miejsce składowania pojemników, rodzaj odbieranych odpadów oraz częstotliwość odbioru: 1) jeden pojemniki o pojemności 1,1 m³ na odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, o kodzie: 20 03 99, - przy ul. Stefana Złotnickiego 12 na terenie Urzędu Miasta Zduńska Wola (wewnętrzny parking) z częstotliwością jeden raz na tydzień oraz dodatkowo jedynie na pisemne zgłoszenie (faks, e-mail) pracownika Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, (maksymalnie 11 wywozów); 2) jeden pojemnik o pojemności 1,1 m3 zmieszane odpady opakowaniowe, o kodzie: 15 01 06, - przy ul. Stefana Złotnickiego 12 na terenie Urzędu Miasta Zduńska Wola (wewnętrzny parking) z częstotliwością jeden raz na tydzień oraz dodatkowo jedynie na pisemne zgłoszenie (faks, e-mail) pracownika Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, (maksymalnie 11 wywozów); 3) jeden pojemnik o pojemności 1,1 m3 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, o kodzie: 20 03 99, - przy ul. Stefana Złotnickiego 13 na terenie Urzędu Miasta Zduńska Wola (podwórze) z częstotliwością jeden raz na tydzień oraz dodatkowo jedynie na pisemne zgłoszenie (faks, e-mail) pracownika Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, (maksymalnie 9 wywozów); 4) jeden pojemniki o pojemności 0,24 m³ odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, o kodzie: 20 03 99, - przy ul. Stefana Złotnickiego 3 z częstotliwością jeden raz na tydzień oraz dodatkowo jedynie na pisemne zgłoszenie (faks, e-mail) pracownika Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, (maksymalnie 11 wywozów); 5) jeden pojemnik o pojemności 0,24 m³ zmieszane odpady opakowaniowe, o kodzie: 15 01 06 - przy ul. Stefana Złotnickiego 3 z częstotliwością jeden raz na tydzień oraz dodatkowo jedynie na pisemne zgłoszenie (faks, e-mail) pracownika Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, (maksymalnie 9 wywozów); 6) jeden pojemnik o pojemności 0,12 m³ odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, o kodzie: 20 03 99, - wydzielona, zamykana pergola przy ul. Łaskiej 38 Inkubator Inicjatyw Społecznych z częstotliwością jeden raz na tydzień, opróżniany na pisemne zgłoszenie (faks, e-mail) pracownika Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, (maksymalnie 2 wywozy); 7) jeden pojemnik o pojemności 0,12 m³ zmieszane odpady opakowaniowe, o kodzie: 15 01 06, - wydzielona, zamykana pergola przy ul. Łaskiej 38 Inkubator Inicjatyw Społecznych z częstotliwością jeden raz na tydzień, opróżniany na pisemne zgłoszenie (faks, e-mail) pracownika Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby), (maksymalnie 2 wywozy); 8) jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, o kodzie: 20 03 99, - przy ul. Świerkowej 65 w Zduńskiej Woli opróżniany na pisemne zgłoszenie (faks, e-mail) pracownika Urzędu Miasta Zduńska Wola w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (maksymalnie 1 wywóz); 9) jeden pojemnik o pojemności 0,24 m³ zmieszane odpady opakowaniowe, o kodzie: 15 01 06, - przy ul. Świerkowej 65 w Zduńskiej Woli opróżniany na pisemne zgłoszenie (faks, e-mail) pracownika Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (maksymalnie 1 wywóz); 10) jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, o kodzie: 20 03 99, - przy ul. Szadkowskiej 24A w Zduńskiej Woli opróżniany na pisemne zgłoszenie (faks, e-mail) pracownika Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (maksymalnie 1 wywóz); 11) jeden pojemnik o pojemności 0,24 m³ zmieszane odpady opakowaniowe, o kodzie: 15 01 06, - przy ul. Szadkowskiej 24A w Zduńskiej Woli opróżniany na pisemne zgłoszenie (faks, e-mail) pracownika Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (maksymalnie 1 wywóz); 12) imprezy plenerowe: - jeden pojemnik o pojemności 1,1 m³ odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, o kodzie: 20 03 99, - stosownie do zaistnienia takiej potrzeby, również na pisemne zgłoszenie (fax, e-mail) pracownika Zamawiającego, (maksymalnie 1 wywóz). Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości usług wyszczególnionych w ofercie będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od podanych powyżej ilości. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wynikające wyłącznie ze zrealizowanych w całości poszczególnych usług. 4. Zamawiający wymaga, by wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług objętych zakresem umowy, tj. w szczególności odbiorze odpadów na potrzeby Urzędu Miasta Zduńska Wola, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90511000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information