„WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1505 W NA ODCINKU OD UL. SADOWEJ DO UL. NIEDŹWIEDZIEJ POLEGAJĄCEJ NA ROZBIÓRCE ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA I BUDOWIE ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ”

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570064)

Client
Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim
State
mazowieckie
Address
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 41
Phone
227 240 570
Fax
227 240 570
www
www.pzdgm.pl
E-Mail
sekretariat@pzdgm.pl
Created
2020-07-31

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim ul. Traugutta 41 05-825 Grodzisk Mazowiecki mazowieckie tel. 227 240 570 fax. 227 240 570 REGON 14976316000000 www.pzdgm.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1505 W NA ODCINKU OD UL. SADOWEJ DO UL. NIEDŹWIEDZIEJ POLEGAJĄCEJ NA ROZBIÓRCE ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA I BUDOWIE ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1505 W NA ODCINKU OD UL. SADOWEJ DO UL. NIEDŹWIEDZIEJ POLEGAJĄCEJ NA ROZBIÓRCE ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA I BUDOWIE ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ” Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1505 W NA ODCINKU OD UL. SADOWEJ DO UL. NIEDŹWIEDZIEJ POLEGAJĄCEJ NA ROZBIÓRCE ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA I BUDOWIE ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z uwzględnieniem uwag, zaleceń i wytycznych Zamawiającego oraz uwag i koniecznych uzupełnień wymaganych przez instytucje opiniujące lub zatwierdzające poszczególne części dokumentacji projektowej. 2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją w/w inwestycji. 2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZADANIE INWESTYCYJNE 2.1. Lokalizacja Lokalizacja drogi została przedstawiona na mapie zasadniczej – załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiotowa inwestycja położona jest w gminie Grodzisk Mazowiecki Powiat Grodziski i dotyczy budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o łącznej długości ok. 2600 mb. 2.2. Stan istniejący Droga powiatowa nr 1505W jest drogą klasy „Z”. Obszar drogi powiatowej nr 1505W jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, droga przebiega przez tereny o zabudowie jednorodzinnej. Obecna nawierzchnia drogi jest asfaltowa. Chodniki i zjazdy do nieruchomości są z kostki betonowej. Odwodnienie na odc. od ul. Sadowej do działki nr 93/3 w m. Odrano Wola do kanalizacji deszczowej na pozostałym odcinku do rowów przydrożnych. Wyposażenie drogi przedstawione zostało na mapach zasadniczych w załączniku nr 9 do SIWZ. Podana szacunkowa długość pasa drogowego jest orientacyjna i maja charakter wyłącznie informacyjny. Długości i szerokości pasów drogowych będą określone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego w ramach koncepcji przedprojektowej. 2.3.Określenie reprezentacji: a. Zamawiajacy: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim b. Inwestor: Zarząd Powiatu Grodziskiego. Inwestor (Zarząd Powiatu Grodziskiego) udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa niezbędnego do uzyskania w jego imieniu Decyzji ZRiD w tym złożenia wniosku i uzyskania wszelkich opinii i uzgodnień dokumentacji niezbędnych do prawidłowego złożenia wniosku. Należy uwzględnić w procesie projektowym (strony tytułowe, opisy, tabelki, uzgodnienia, opinie itd.). Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o złożeniu wszelkich wniosków w imieniu Inwestora (w zakresie uzgodnień, opinii itp.). 3. WYMAGANY ZAKRES BUDOWY WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO Wykonawca dokumentacji projektowej powinien w projekcie uwzględnić wymagania Zamawiającego dotyczące zakresu budowy ścieżki pieszo-rowerowej. 3.1. Branża Drogowa. Inwestor wymaga zaprojektowania: 1). Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1505W na odcinku od ul. Sadowej do ul. Niedźwiedziej w zakresie rozbiórki istniejącego chodnika i budowy ścieżki pieszo-rowerowej” w Gminie Grodzisk Mazowiecki, Powiat Grodziski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego:  projekt ma przewidzieć zaprojektowanie ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z przebudową ewentualnych kolizji oraz budową kanału technologicznego;  projekt ma uwzględniać zaprojektowanie wjazdów na tereny działek o nawierzchni z kostki szarej gr. 8 cm poza ścieżką pieszo rowerową;  projektu kanału technologicznego, Konstrukcja i parametry techniczno-użytkowe ścieżki pieszo-rowerowej – powinny być dostosowane do klasy drogi „Z”. Inwentaryzacja geodezyjna ma uwzględniać rzędną wysokościową położenia każdej bramy wjazdowej. 2). Oznakowania – stałej organizacji ruchu. 3.2. Odwodnienie Odwodnienie istniejącymi rowami przydrożnymi. 3.3. Wymagania dodatkowe 1) Zamawiający wymaga w ramach przedmiotu zamówienia: a) zastosowania materiałów oraz urządzeń spełniających odpowiednie normy oraz cechy techniczne i jakościowe; b) zgodności z przepisami w zakresie projektowania nawierzchni; c) zastosowania nowoczesnych rozwiązań ekologicznych i energooszczędnych; d) zastosowania materiałów estetycznych, trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne, łatwych do czyszczenia i konserwacji, funkcjonalnych, stylem nawiązujących do architektury otoczenia oraz stosownych do funkcji i klasy obiektu; e) stosowania rozwiązań zapewniających optymalne użytkowanie obiektu w przyszłości; f) uwzględnienia wszystkich elementów, koniecznych do realizacji inwestycji, w tym budowy urządzeń technicznych wraz z wyposażeniem towarzyszącym; g) spójności w sposobie zagospodarowania gruntów i ciągów komunikacyjnych wszystkich lokalizacji objętych zadaniem inwestycyjnym; h) przy nadawaniu nowych funkcji terenom nie zagospodarowanym uwzględnienia charakteru sąsiadującej zabudowy; i) przestrzegania zasad uniwersalnego projektowania, tzn. projektowania infrastruktury dostępnej dla wszystkich, w tym osób z niepełnosprawnościami i seniorów w możliwe największym stopniu, bez potrzeby ponownej adaptacji. 2) Zamawiający dopuszcza dokonanie wyboru poszczególnych elementów wyposażenia z istniejącej oferty rynkowej. 4. Wykonawca, spełniając wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia, winien uwzględnić nadrzędną rolę obowiązujących przepisów, norm i wytycznych projektowych, zwłaszcza prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych. 5. Na wykonane usługi Wykonawca udzieli, co najmniej 36-miesięcznej rękojmi dla dokumentacji projektowej, licząc od daty przekazania dokumentacji i podpisania protokołu odbioru.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information