Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Piekar Śląskich do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562847)

Client
TESTOWY
State
mazowieckie
Address
00-000 Warszawa, ul. Nieznana 1/12 12/ 1
www
gfh
E-Mail
gp_test@o2.pl
Created
2020-06-30

TESTOWY

Section I - The contracting

I.1) Name and address: TESTOWY ul. Nieznana 1/12 1 /12 00-000 Warszawa mazowieckie REGON 00000000000000 gfh

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Piekar Śląskich do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Opis przedmiotu zamówienia: Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Piekar Śląskich do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. na niżej podanych trasach: I Trasa: Piekary Śląskie – Siemianowice Śląskie - Katowice - Piekary Śląskie 1) Pełna trasa – 60 km Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach 40-126 ul. Grażyńskiego 17 – 5 osób Szkoła Podstawowa nr 37 Katowice ul. Lompy 17 – 1 osoba Szkoła Podstawowa Specjalna nr 9 w Siemianowicach Śląskich 41-100, ul. Myśliwiecka 6 – 1 osoba II Trasa: Piekary Śląskie – Katowice – Piekary Śląskie 1) Pełna trasa – 80 km Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Katowicach – Giszowcu 40-487 ul. Gościnna 8 – 1 osoba Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Specjalnymi w Katowicach Ligocie ul. Zielonogórska 1 – 1 osoba 2) Warianty trasy niepełnej wynikające z nieobecności dzieci a) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Katowicach – Giszowcu 40-487 ul. Gościnna 8 – 36 km b) Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Specjalnymi w Katowicach Ligocie ul. Zielonogórska 1 –50 km III Trasa: Piekary Śląskie – Chorzów – Piekary Śląskie 1) Pełna trasa – 43 km Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Chorzowie 41-500, ul. Czysta 7 – 2 osoby IV Trasa: Piekary Śląskie – Czeladź - Dąbrowa Górnicza– Piekary Śląskie 1) Pełna trasa – 70 km Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi 41-250 ul. Szpitalna 85 – 1 osoba Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej ul. Swobodna 59 - 3 osoby 2) Warianty trasy niepełnej wynikające z nieobecności dzieci Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej ul. Swobodna 59 - 60 km Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi 41-250 ul. Szpitalna 85 – 31 km V Trasa: Piekary Śląskie – Bytom – Piekary Śląskie 1) Pełna trasa – 46 km Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 w Bytomiu 41-902 ul. Arki Bożka 21 – 7 osób VI Trasa: Piekary Śląskie – Radzionków – Piekary Śląskie 1) Pełna trasa – 26 km Zespół Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich 41-943 ul. Armii Krajowej 2 – 8 osób Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie 41-922 ul. Nałkowskiej 2 – 1 osoba VII Trasa: Piekary Śląskie – Piekary Śląskie 1) Pełna trasa – 40 km Zespół Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich 41-943 ul. Armii Krajowej 2 – 8 osób Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Piekarach Śląskich 41-943, ul. Waculika 10 – 1 osoba Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Piekarach Śląskich 41-943, ul. Alojzjanów 5 – 1 osoba Łączna liczba uczniów objętych dowozem – 42 osoby (liczba uczniów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w okresie obowiązywania umowy). Maksymalna dzienna ilość kilometrów: 365 (suma tras: I.1) + II.1) + III.1) + IV.1) + V.1+ VI.1) + VII.1)) czyli: 60+80+43+70+46+26+40) Maksymalna ilość dni dowozu uczniów: 243. Liczba kilometrów dla poszczególnych tras obejmuje drogę dzieci z domu do szkoły i ze szkoły do domu. Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie za trasy zrealizowane, jednak w przypadku zamknięcia szkół i placówek oświatowych spowodowanych wystąpieniem epidemii, klęski żywiołowej lun katastrofy budowlanej wykonawca otrzymuje 30% wynagrodzenia miesięcznego obliczanego jako suma dziennych wynagrodzeń za trasy dowozu określone w umowie. Przedmiotem zamówienia jest bezpieczny i punktualny dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług przewozowych – ze względu na przewóz dzieci niepełnosprawnych – wyjątkowo starannie i bezpiecznie, łącznie z opieką nad dziećmi w czasie całego przejazdu oraz wsiadania i wysiadania dzieci z pojazdu. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia opieki wszystkim dzieciom w czasie świadczenia usługi poprzez zatrudnienie opiekuna czuwającego nad bezpieczeństwem dzieci podczas przewozu, wsiadania i wysiadania z pojazdu, przechodzenia przez jezdnię do pojazdu i z pojazdu. Funkcji opiekuna nie może pełnić kierowca pojazdu. Funkcję opiekuna może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia mająca zdolności do czynności prawnych, niekarana za przestępstwa popełnione umyślnie, przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, posiadająca aktualne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione na tle seksualnym. W czasie trwania ferii, świąt lub innych dni wyznaczonych przez dyrektorów placówek oświatowych jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych przewozy nie będą się odbywały (nie dotyczy przedszkoli). Wszystkie pojazdy muszą być wyposażone w atestowane pasy bezpieczeństwa, dodatkowo min. 2 samochody w odpowiednie urządzenia do wprowadzania wózka inwalidzkiego. Wykonawca musi dysponować odpowiednią ilością samochodów - min. 7 samochodów, w każdym samochodzie 1 osoba do zapewnienia opieki nad przewożonymi dziećmi. W przypadku, gdy dziecko transportowane będzie w fotelu samochodowym, wymaga się, aby wózek inwalidzki był złożony i przymocowany w taki sposób, aby niemożliwe było jego samoistne przemieszczanie się. Musi istnieć możliwość zamocowania do siedzenia dziecięcego fotelika samochodowego. Wszystkie oferowane samochody muszą posiadać ważne badania techniczne. W przypadku awarii wyznaczonego samochodu Wykonawca podstawi samochód spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. Dzieci niepełnosprawne Wykonawca odbiera z domu i po zakończonych zajęciach dowozi do domu. Z przewozów objętych zamówieniem mogą korzystać tylko dzieci wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający na podstawie art.29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. kierowców oraz opiekunów na trasach dowozu dzieci. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w/w osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę w/w osób: • Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, zawierające w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. Zamawiający na podstawie art.29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. kierowców oraz opiekunów na trasach dowozu dzieci. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w/w osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę w/w osób: 1. Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, zawierające w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60130000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information