Remont i adaptacja istniejących pomieszczeń w gminnej bibliotece publicznej w Cekowie-Kolonii

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562840)

Client
Gmina Ceków-Kolonia
State
wielkopolskie
Address
62-834 Ceków, Ceków-Kolonia 51
Phone
627 631 002
Fax
627 631 151
www
http://ug.cekow.ibip.pl/public/
E-Mail
ugcekow1@go2.pl
Created
2020-06-30

Gmina Ceków-Kolonia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Ceków-Kolonia Ceków-Kolonia 51 62-834 Ceków wielkopolskie tel. 627 631 002 fax. 627 631 151 REGON 54116700000000 http://ug.cekow.ibip.pl/public/

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont i adaptacja istniejących pomieszczeń w gminnej bibliotece publicznej w Cekowie-Kolonii

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Remont i adaptacja istniejących pomieszczeń w gminnej bibliotece publicznej w Cekowie-Kolonii Roboty remontowo-adaptacyjne wykonywane będą w pomieszczeniach Biblioteki w budynku w którym znajduje się również Gminne Przedszkole Publiczne. Planowany remont i adaptacja biblioteki dotyczy dotychczasowych pomieszczeń biblioteki oraz nowych pozyskanych do zagospodarowania. W ramach robót adaptacyjnych jest również dostosowanie biblioteki publicznej dla osób niepełnosprawnych oraz aktualnych potrzeb funkcjonalnych. Zakres rzeczowy obejmuje następujące roboty stanu wykończeniowego: • Roboty demontażowe instalacji i urządzeń sanitarnych i elektrycznych; • Rozbiórka części ścianek działowych; • Rozbiórka i skucie posadzek; • Wywóz gruzu; • Wymiana drzwi wewnętrznych wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych do szer. 90 cm w świetle; • Uzupełnienie tynków wewnętrznych; • Oblicowanie ścian płytkami ceramicznymi w sanitariatach do wys. 2,00m; • Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych i izolacji podposadzkowej; • Gładzie gipsowe na tynkach i malowanie ścian i sufitów. • Roboty sanitarne • Remont sanitariatów w zakresie wymiany armatury i urządzeń sanitarnych; wymianę przewodów (podejść) instalacji wod kan; • Roboty elektryczne • Wymiana w pozyskanych i przebudowanych pomieszczeniach instalacji elektrycznej; • Wymiana osprzętu elektrycznego. Do wykonania robót należy użyć materiałów i wyrobów posiadających wymagane atesty i certyfikaty oraz dopuszczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Wykonawca zostanie zobowiązany do zabezpieczenia sąsiadujących pomieszczeń i elementów robót nie podlegających remontowi. 2.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i utrzymać na swój koszt oznakowanie robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. 2.2 Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej, wykonania wszelkich badań i prób. 2.3. Koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji ponosi Wykonawca, odpowiedzialny jest również za powstałe w trakcie robót odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.). 2.4 Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przez okres: minimalnie 36 miesięcy – maksymalnie 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Okres rękojmi ustawowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w : dokumentacji projektowej, przedmiarze robót.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45110000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information