Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562837)

Client
Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach
State
łódzkie
Address
99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16 16
Phone
43 678 78 00
Fax
43 6782701
E-Mail
zamowienia_publiczne@poddebicki.pl
Created
2020-06-30

Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach ul. Łęczycka 16 16 99-200 Poddębice łódzkie tel. 43 678 78 00 fax. 43 6782701 REGON 73093482600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. 1.1) Cześć 1 – Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Czekaj, gmina Uniejów, powiat poddębicki, woj. łódzkie. 1.2) Nazwa obiektu Powiat: poddębicki Jednostka ewidencyjna: Uniejów Obręb: Czekaj 1.3) Podstawowe informacje o obiekcie • Powierzchnia obrębu 182 ha • Ilość działek w obrębie 154 • Ilość jednostek rejestrowych 69 • Szacowana liczba budynków 100 • Szacowana liczba lokali 10 • Szacowana liczba punktów granicznych 610 • Mapa ewidencyjna: analogowa ( 0 %) - hybrydowa (0 %) cyfrowa (100 %) • Graniczy z obrębami: Brzeziny, Felicjanów, Wola Przedmiejska, m. Uniejów, gm. Uniejów, Biernacice, Zelgoszcz, gm. Wartkowice, pow. poddębicki. • Stan osnowy geodezyjnej - ogólnie dobry 2.1) Cześć 2 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Wierzchy, gmina Zadzim, powiat poddębicki, woj. łódzkie. 2.2) Nazwa obiektu Powiat: poddębicki Jednostka ewidencyjna: Zadzim Obręb: Wierzchy 2.3) Podstawowe informacje o obiekcie • Powierzchnia obrębu 318 ha • Ilość działek w obrębie 244 • Ilość jednostek rejestrowych 129 • Szacowana liczba budynków 175 • Szacowana liczba lokali 0 • Szacowana liczba punktów granicznych 815 • Mapa ewidencyjna: analogowa ( 0 %) - hybrydowa (0 %) cyfrowa (100 %) • Graniczy z obrębami: Bratków, Charchów Księży, Wola Flaszczyna, Kraszyn, Piotrów gm. Zadzim oraz Pudłówek, gm. Poddębice, pow. Poddębicki. • Stan osnowy geodezyjnej - ogólnie dobry 2. Cel i zakres opracowania dla każdej części 2.1) Cel prac: Prace modernizacyjne mają za zadanie modyfikację istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393) – dalej Rozp. 2001 oraz uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia, szczególnie w zakresie dokładności położenia punktów granicznych. Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 20 i 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne w oparciu o „Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Wola Zaleska gm. Zadzim, powiat poddębicki, woj. łódzkie” zatwierdzony przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi. 2.2) Zakres prac: 2.2.1. Pozyskanie danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej z Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej w Poddębicach (PODGiK) oraz analiza możliwości i zakresu ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych. 2.2.2. Weryfikacja i uzupełnienie istniejącej w Starostwie bazy danych ewidencji gruntów i budynków w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz. 2.2.3. Weryfikacja i uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie informacji dotyczących stanów prawnych nieruchomości oraz właścicieli i władających, dla których brak w/w danych. 2.2.4. Weryfikacja terenowa i aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków. 2.2.5. Uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali. 2.2.6. Skompletowanie i przekazanie projektu operatu opisowo-kartograficznego do kontroli co najmniej tydzień przed jego wyłożeniem do publicznego wglądu. 2.2.7. Przygotowanie i wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez strony. 2.2.8. Zaimplementowanie zintegrowanych, aktualnych danych ewidencyjnych do bazy systemu informatycznego funkcjonującego w Starostwie. 2.2.9. Skompletowanie i przekazanie operatu ewidencji gruntów i budynków do końcowej kontroli i odbioru. 3. Nazwy i kody CPV dla wszystkich części: 71354300-7 usługi badań katastralnych 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 5 i 6 SIWZ - warunki techniczne dla każdej części. 5. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia ze względu na charakter wykonywanych czynności w zamówieniu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71354300-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information