Remont części wspólnych budynków zlokalizowanych w obszarze Rewitalizacji - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Mickiewicza 36 w Malborku

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562833)

Client
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku spółka z o.o.
State
pomorskie
Address
82-200 Malbork, ul. gen. De Gaullea 70 70
Phone
55 629 86 00
Fax
55 629 86 01
www
www.zgkim.malbork.pl
E-Mail
zgkim@zgkim.malbork.pl
Created
2020-06-30

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku spółka z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku spółka z o.o. ul. gen. De Gaullea 70 70 82-200 Malbork pomorskie tel. 55 629 86 00 fax. 55 629 86 01 REGON 22053161000000 www.zgkim.malbork.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont części wspólnych budynków zlokalizowanych w obszarze Rewitalizacji - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Mickiewicza 36 w Malborku

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Mickiewicza 36 w Malborku, związane z realizacją projektu „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Numer umowy o dofinansowanie: RPPM. 08.01.02-22-0002/17-00 z dnia 18 grudnia 2017 r.). Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: a) remont klatki schodowej, b) renowacja drzwi wejściowych, c) wykonanie izolacji pionowej, d) wykonanie izolacji poziomej. Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja przedstawiona w postaci przedmiaru robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, będące załącznikiem nr 8 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45210000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information