Roboty budowlane pn. ”Przebudowa Budynku ”A” Szpitala Rejonowego w Przeworsku w zakresie bezpieczeństwa ppoż

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562823)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
State
podkarpackie
Address
37-200 Przeworsk, ul. Szpitalna 16
Phone
016 6491557, 6487219
Fax
166 491 590
www
www.spzoz-przeworsk.home.pl
E-Mail
zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl
Created
2020-06-30

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk podkarpackie tel. 016 6491557, 6487219 fax. 166 491 590 REGON 30451000000000 www.spzoz-przeworsk.home.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Roboty budowlane pn. ”Przebudowa Budynku ”A” Szpitala Rejonowego w Przeworsku w zakresie bezpieczeństwa ppoż

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Roboty budowlane pn. ”Przebudowa Budynku ”A” Szpitala Rejonowego w Przeworsku w zakresie bezpieczeństwa ppoż. polegające na wykonaniu robót : a. Podział obiektu na dwie strefy pożarowe A1 i A2 poprzez: • Komplet ścianki oddzielenia p.poż. na elewacji (w tym: wykonanie beleczek żelbetowych 5 szt. z wklejeniem chemicznym prętów zbrojeniowych i wykonaniem zbrojenia belek; wymurowanie ścianki z pustaków gazobetonowych dł. 0,30m, szer. 0,20m; docieplenie ścianki styropianem gr.12cm z wyprawą elewacyjną; wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej) • Wykonanie ścian oddzielenia przeciwpożarowego, zapewnienie przejścia do innej strefy pożarowej • Wymianę stolarki na przeciwpożarową, dymoszczelną • Zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez ściany przeciwpożarowe (wg opracowań branży elektrycznej i sanitarnej) • Roboty murarskie, tynkarskie, malarskie b. Wydzielenie pożarowo klatek schodowych poprzez: • Wymianę stolarki na przeciwpożarową • Zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez ściany pożarowe (wg opracowań branży elektrycznej i sanitarnej) • Wyposażenie klatek w okno oddymiające • Zapewnienie wyjścia z klatek schodowych poprzez przedsionek do innej strefy lub na zewnątrz budynku • Roboty murarskie, tynkarskie, malarskie c. Przebudowa instalacji hydrantów. • Roboty demontażowe • Montaż instalacji hydrantowej • Zabezpieczenie przejść instalacyjnych d. Instalacje elektryczne: • Instalacja elektryczna oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego • Instalacja oddymiania i sterowania drzwiami pożarowymi e. Izolacja instalacji z rur PE: • Jednowarstwowa izolacja z wełny mineralnej pokrytej płaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej f. Inne działania niezbędne do spełnienia wymogów ppoż. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach, kosztorysach i projektach stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Podstawa opracowania oferty. Wymagane jest, aby wszystkie konieczne roboty zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności) oraz posiadały wymagane certyfikaty. 3. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej 400 000,00 zł, przez cały czas trwania niniejszej umowy. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 5. Miejsce realizacji: Przeworsk ul Szpitalna 16 6. Wymagany okres gwarancji i rękojmi min. 24 miesięcy, max. 60 miesięcy 7. Przyjęty sposób rozliczania robót – wynagrodzenie ryczałtowe (w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wymagania dotyczące wadium określa pkt 9 SIWZ

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information