Zapewnienie dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu do jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów, zgodnie z art. 32 ust 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562820)

Client
Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa
State
opolskie
Address
46-100 Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3
Phone
774 190 359
Fax
774 104 841
www
www.bip.namyslow.eu
E-Mail
zamowienia@namyslow.eu
Created
2020-06-30

Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa ul. Stanisława Dubois 3 46-100 Namysłów opolskie tel. 774 190 359 fax. 774 104 841 REGON 52451300000000 www.bip.namyslow.eu

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zapewnienie dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu do jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów, zgodnie z art. 32 ust 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.1 Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu do przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów poprzez zakup biletów miesięcznych - około 623 biletów w skali miesiąca, według dołączonego orientacyjnego wykazu dzieci i uczniów dowożonych do jednostek oświatowych. Liczba dowożonych osób, wskazanych w wykazie, może w poszczególnych miesiącach ulegać zmianie ze względu na migracje uczniów. Zmiana ilości uczniów w trakcie roku szkolnego nie będzie stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, co do ilości faktycznie zamówionych przez Zamawiającego biletów w toku realizacji umowy. Bilety miesięczne wystawione będą przez Wykonawcę na podstawie otrzymywanych od dyrektorów jednostek oświatowych Gminy Namysłów, miesięcznych imiennych list uczniów uprawnionych do dowozu. W ramach świadczonej usługi Wykonawca zapewnia możliwość bezpłatnego korzystania z przewozu, w każdym autobusie, przez osobę dorosłą wskazaną przez Zamawiającego, w celu zapewnienia opieki dzieciom i uczniom podczas przewozu, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910). Opiekunów na poszczególnych trasach przewozu, w imieniu Zamawiającego, zapewniają dyrektorzy placówek, do których dowożeni są dzieci lub uczniowie. Zamówienie realizowane będzie w formie regularnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Namysłów – na podstawie biletów miesięcznych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475, z późn. zm). Przewóz uczniów realizowany będzie od dnia 01.09.2020 r. do dnia 30.06.2021 r. - z wyłączeniem dni wolnych od pracy oraz przerw w pracy poszczególnych placówek oświatowych. Dzieci i uczniowie powinni być dowiezieni do przedszkoli i szkół w takim czasie, aby mogły rozpocząć zajęcia zgodnie z planem lekcji, oraz z nich odebrani - w godzinach uzgodnionych z dyrektorami poszczególnych placówek. Miejscami wsiadania i wysiadania dowożonych osób, będą przystanki autobusowe wskazane przez dyrektorów placówek. Podmiot, który będzie realizował przedmiot zamówienia będzie zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią liczbę środków transportu z odpowiednią ilością miejsc siedzących dostosowaną do ilości dowożonych osób na konkretnej trasie. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być oznakowane, ubezpieczone oraz spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego. W przypadku awarii autobusu Wykonawca musi posiadać możliwość natychmiastowego wprowadzenia autobusu zastępczego spełniającego ww. wymagania w taki sposób, by nie powodować opóźnień na innych trasach. Wykonawca będzie przestrzegał regularności i punktualności kursowania zgodnie z ustalonym harmonogramem przewozów. Wykonawca musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i posiadania mienia – w zakresie przewozu osób na terenie kraju. Ubezpieczenie musi obejmować szkodę na osobie. Zamawiający ma prawo do rutynowej kontroli organizacji oraz realizacji dowozów, a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu technicznego pojazdu oraz trzeźwości kierowcy przy pomocy odpowiednio powołanych do tego służb (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego). Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie transportu dzieciom i uczniom do następujących jednostek oświatowych: 1) Przedszkola nr 3 w Namysłowie z miejscowości: Łączany; 2) Przedszkola w Bukowie Śląskiej z miejscowości: Baldwinowice, Igłowice, Kamienna, Rychnów, Woskowice Małe; 3) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie z miejscowości: Smarchowice Małe; 4) Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie z miejscowości: Ligotka; 5) Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie z miejscowości: Łączany, Smarchowice Małe; 6) Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej z miejscowości: Baldwinowice, Bukowa Śląska, Igłowice, Rychnów, Woskowice Małe; 7) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie (przedszkole i szkoła podstawowa kl. I-III) z miejscowości: Brzezinka, Głuszyna (były PGR), Józefków, Kowalowice z przysiółkiem Nowy Dwór, Michalice, Objazda, Pawłowice Namysłowskie, Smogorzów; 8) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie Oddziału w Smogorzowie (szkoła podstawowa kl. IV-VIII) – z miejscowości: Brzezinka, Głuszyna, Józefków, Kowalowice z przysiółkiem Nowy Dwór, Michalice, Objazda, Pawłowice Namysłowskie; 9) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu (przedszkole i szkoła podstawowa) z miejscowości: Jastrzębie J. W., Nowy Folwark i Ziemiełowice; 10) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ligocie Książęcej (przedszkole i szkoła podstawowa) z miejscowości: Barzyna, Brzozowiec, Krasowice, Mikowice, Minkowskie, Niwki, Przeczów, Smarchowice Śląskie, Wszeradów; 11) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich (przedszkole i szkoła podstawowa) z miejscowości: Smarchowice Wielkie ul. Apostołów, Minkowskie, Nowe Smarchowice, Żaba z przysiółkami: Krzemieniec i Żabka. 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy, tj.: przewóz dzieci i uczniów, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.). Wymagania określające w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz. 3. Zamawiający wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w siwz i ofercie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60112000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information