„Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP w Tarnawatce”

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562818)

Client
Urząd Gminy Tarnawatka
State
lubelskie
Address
22-604 Tarnawatka, ul. Lubelska 39
Phone
0-84 662-47-10
Fax
0-84 662-47-24
www
www.tarnawatka.pl
E-Mail
gmina@tarnawatka.pl
Created
2020-06-30

Urząd Gminy Tarnawatka

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 22-604 Tarnawatka lubelskie tel. 0-84 662-47-10 fax. 0-84 662-47-24 REGON 99919100000000 www.tarnawatka.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP w Tarnawatce”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 . Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP w Tarnawatce”, rok produkcji podwozia minimum 2019. 2. Zamówienie będzie realizowane w części przy udziale środków finansowych dotacji celowej pochodzących ze źródeł zewnętrznych. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania środków dotacji celowej na realizację zamówienia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji, dotyczący parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. Zgodnie z art. 30 ust. 5b Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że rozwiązania są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. Oferta, w której sprzęt nie spełnia określonych warunków zostanie odrzucona. 6. Odbiór przedmiotu zamówienia dokonany zostanie na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego, w obecności przedstawicieli stron. 7. Pozostałe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 8. 0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 34144210-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information