Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 w m. Mostki

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562813)

Client
Gmina Staszów
State
świętokrzyskie
Address
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31 31
Phone
015 8642014
Fax
015 8643261
www
www.staszow.pl
E-Mail
bzp@staszow.pl
Created
2020-06-30

Gmina Staszów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Staszów ul. Opatowska 31 31 28-200 Staszów świętokrzyskie tel. 015 8642014 fax. 015 8643261 REGON 83040974900000 www.staszow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 w m. Mostki

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki. Uzyskanie w imieniu Inwestora, czyli Województwa Świętokrzyskiego - Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania w tym ewentualnie decyzji środowiskowej, pozwoleń wodno-prawnych oraz decyzji ZRID, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. W zakresie opracowania powinny się znaleźć także projekty branżowe przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z trasą projektowanej inwestycji wraz z uzyskaniem warunków technicznych przebudowy urządzeń przez właściwych gestorów sieci, jako oddzielne opracowania oraz zatwierdzenia projektów przez odpowiednich gestorów sieci. Dokumentacja projektowa winna przewidywać usunięcie kolizji ze wszystkimi urządzeniami infrastruktury, a także z elementami zagospodarowania terenu (drzewa, ogrodzenia, kapliczki itp.). Zakres opracowania należy wykonać zgodnie z wytycznymi Specyfikacji Technicznej ( w załączeniu) oraz inne konieczne prace gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Zakres opracowania należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (w załączeniu do SIWZ) - stanowiącym załącznik Nr 9 SIWZ. 2. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na usługi objęte przedmiotowym zamówieniem na okres minimum 36 miesięcy od daty ich odbioru końcowego. Uwaga: Okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu oceny ofert, zawarto w pkt 21 SIWZ. 3. Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ. Uwaga: Zaleca się zapoznanie z terenem, objętym przedmiotowym zamówieniem

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71322000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100), w formach i w terminie określonych w SIWZ, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information