Dostawa akcesoriów do sprzętu i aparatury medycznej,

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562807)

Client
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-326 Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1
Phone
052 3256735, 3256609
Fax
523 256 606
www
www.kpcp.pl
E-Mail
zampub@szpital-pluc.bydgoszcz.pl
Created
2020-06-30

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ul. Seminaryjna 1 85-326 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. 052 3256735, 3256609 fax. 523 256 606 REGON 92356930000000 www.kpcp.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa akcesoriów do sprzętu i aparatury medycznej,

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa akcesoriów do sprzętu i aparatury medycznej, która obejmuje: Pakiet 1 – Akcesoria do badania zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu; Pakiet 2 – Maska ustno-nosowa z podpora czołową i akcesoria; Pakiet 3 – Maska ustno-nosowa bez podpory czołowej i akcesoria; Pakiet 4 – Filtr jednorazowy antybakteryjny do respiratora Trilogy 100 i BIPAP A-40; Pakiet 5 – Uprzęże do maski Pico; Pakiet 6 – Filtr wielokrotnego użytku do aparatu CPAP DreamStation firmy Philips Respironics; Pakiet 7 – Maska ustno-nosowa z podporą czołową i akcesoria; Pakiet 8 – Maska pełnotwarzowa z systemem wydechowym i akcesoria; Pakiet 9 – Maska ustno-nosowa i akcesoria. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV i ilości asortymentu zawierają załączniki nr od 1-1 do 1-9 do SIWZ (Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia). 3. Przedmiot zamówienia musi być wyrobem medycznym spełniającym wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 186), lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 5 maja 2017 r., str. 1 ze zm.). – dotyczy Pakietu 1, Pakietu 2 poz. 1, Pakietu 3 poz. 1, Pakietu 4, Pakietu 7 poz. 1, Pakietu 8 poz. 1 i Pakietu 9 poz. 1. 4. Przedmiot zamówienia określony w Pakiecie 2 poz. 1 i 3, Pakiecie 3 poz. 1 i 3, Pakiecie 7 poz. 1 i 3, Pakiecie 8 poz. 1 i Pakiecie 9 poz. 1 musi podlegać obowiązującym w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy procesom dekontaminacji, zachodzącym w warunkach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ. 5. Przedmiot zamówienia musi być kompatybilny z urządzeniami, dla których jest przeznaczony, zgodnie z opisem zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia. 6. Zaoferowany przedmiot zamówienia w ramach Pakietu 1 i 4 będzie podlegał weryfikacji pod względem jego zgodności z opisem przedmiotu zamówienia na podstawie dostarczonych, na wezwanie Zamawiającego, próbek, zgodnie z pkt. 10.7 SIWZ. Ponadto, po ewentualnym zawarciu umowy, próbki będą służyły do porównywania zgodności kolejnych partii towaru z umową. 7. Szczegółowe zasady realizacji dostaw oraz przewidywane zmiany umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33157110-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information