Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562806)

Client
Miasto Rybnik
State
śląskie
Address
44-200 Rybnik, Bolesława Chrobrego 2
Phone
+48324392302
Fax
+48324224124
www
www.rybnik.eu
E-Mail
zam_pub@um.rybnik.pl
Created
2020-06-30

Miasto Rybnik

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Rybnik Bolesława Chrobrego 2 44-200 Rybnik śląskie tel. +48324392302 fax. +48324224124 REGON 27625543000000 www.rybnik.eu

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót naprawczych i konserwacyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych na ul. Wodzisławskiej, Kotucza, Gliwickiej, Górnośląskiej, Sportowej, Obwiedni Północnej, Mikołowskiej i 1 Maja w Rybniku. Prace utrzymaniowe będą polegały na oczyszczeniu mostowych dylatacji modułowych, demontażu na moście w ciągu ul. Gliwickiej i Obwiedni Północnej nieszczelnych mostowych dylatacji blokowych oraz zaprojektowaniu i wykonaniu w ich miejsce dylatacji bitumicznych, wykonaniu przekrycia dylatacyjnego na chodnikach mostu w ciągu ul. Mikołowskiej, usunięciu samosiewów i warstwy ziemi ze stożków skarp wiaduktu przy ul. 1 Maja. Szczegółowy zakres prac precyzują specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót. Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający wymaga zastosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 2. Zamawiający zakłada, że roboty będą prowadzone w systemie dwuzmianowym z uwzględnieniem ciszy nocnej od godz. 22.00 – 06.00. 3. Materiały z rozbiórki we wszystkich branżach przedmiarowych, które Zamawiający uzna za przydatne do ponownego wykorzystania, na polecenie Zamawiającego na własny koszt należy dostarczyć na bezzwrotnych paletach do siedziby Rybnickich Służb Komunalnych. 4. Frez asfaltowy stanowi własność Wykonawcy, należy go przewieźć na składowisko Wykonawcy uwzględniając koszty składowania i utylizacji. 5. Roboty muszą być prowadzone w sposób zapewniający ciągły przejazd i dojście do obiektów i nieruchomości zlokalizowanych po obu stronach obiektów mostowych. 6. Roboty związane z wymianą dylatacji na obiekcie mostowym w ciągu ul. Gliwickiej i Obwiedni Północnej należy wykonać przy połówkowym zamknięciu drogi. 7. Z uwagi na bardzo duże natężenie pojazdów w ciągu drogi krajowej nr 78 ul. Gliwicka oraz ul. Obwiednia Północna prace na tych obiektach należy wykonać poza godzinami szczytu pojazdów. 8. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień potrzebnych do realizacji zadania we własnym zakresie i na swój koszt m.in. zezwolenia na korzystanie z obszaru kolejowego i umieszczenie urządzeń w obszarze kolejowym, opracowania i uzgodnienia harmonogramu prac oraz uzyskania zgody zarządcy torowiska, a także opracowania i wdrożenia regulaminu prowadzenia ruchu pociągów i rozkładów jazdy – dotyczy prac prowadzonych na wiadukcie w ciągu ul. 1 Maja. 9. W związku z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami „Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska. Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady: 1) Zraszania wodą terenu budowy w okresach suszy. 2) Stosowania zabezpieczeń pylistych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie). 3) Transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów. 4) Stosowania gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach. Ponadto, Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów opuszczających plac budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót. Przypomina się również, że: - Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania, - organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu. Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały związane z wykonaniem bitumicznych przekryć dylatacyjnych na obiektach mostowych w ciągu ul. Gliwickiej i ul. Obwiednia Północna, licząc od dnia odbioru końcowego. Na pozostałe roboty budowlane i zastosowane materiały Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: - oczyszczenie mostowych dylatacji, - demontaż i wykonanie mostowych dylatacji, - usunięcie samosiewów i ziemi ze stożków wiaduktu. W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w ramach zadania zostaną wykonane prace uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych. Ulepszony zostanie stan nawierzchni na obiektach mostowych poprzez poprawę dylatacji. Prace utrzymaniowe poprawią estetykę obiektów.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45220000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 500 PLN (cztery tysiące pięćset złotych).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information