Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie miasta Świdnik

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562804)

Client
Gmina Miejska Świdnik
State
lubelskie
Address
21-040 Świdnik, Stanisława Wyspiańskiego 27
Phone
81 751 76 02
Fax
81 751 76 08
www
http://umswidnik.bip.lubelskie.pl
E-Mail
zampub@e-swidnik.pl
Created
2020-06-30

Gmina Miejska Świdnik

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miejska Świdnik Stanisława Wyspiańskiego 27 21-040 Świdnik lubelskie tel. 81 751 76 02 fax. 81 751 76 08 REGON 43101935900000 http://umswidnik.bip.lubelskie.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie miasta Świdnik

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych i usług pod nazwą: “Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie miasta Świdnik”. 2. W ramach robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania modernizacji 8000 mb nawierzchni dróg gminnych. Zamawiający zakłada również wykonanie 300 zjazdów oraz wykonanie poboczy z kruszywa. W ramach robót Zamawiający przewiduje wykonanie następujących warstw konstrukcji: 1) ulic: a) wzmocnienie podłoża- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5Mpa gr. min. 20 cm, b) warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0-31,5mm gr, min. 15cm, c) Warstwa z BA AC11 gr. min. 6 cm, 2) zjazdów: a) warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0-31,5mm gr, min. 15cm, 3) poboczy: a) warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0-31,5mm gr, min. 10cm. 3. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Dokumentacja projektowa, 2) Realizacja robót budowlanych. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno – użytkowy – załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233120-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information