PRZEBUDOWA UL. PACZOSKIEGO W BIAŁOWIEŻY – ETAP II

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562802)

Client
Urząd Gminy Białowieża
State
podlaskie
Address
17-230 Białowieża, ul. Sportowa 1
Phone
856 812 487
Fax
856 812 487
www
www.bialowieza.pl
E-Mail
sekretariat@ug.bialowieza.pl
Created
2020-06-30

Urząd Gminy Białowieża

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy Białowieża ul. Sportowa 1 17-230 Białowieża podlaskie tel. 856 812 487 fax. 856 812 487 REGON 53132900000000 www.bialowieza.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: PRZEBUDOWA UL. PACZOSKIEGO W BIAŁOWIEŻY – ETAP II

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, tj.: Przebudowa drogi gminnej: ul. Paczoskiego nr 108631B na odcinku od km 0+179,17 do km 0+415,87, długości 236,70mb. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robót zwane w dalszej części dokumentacją projektową, stanowiące załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy. 4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej w przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający stwierdza, że ich zastosowanie nie ma charakteru obligatoryjnego i dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie podczas realizacji zamówienia innych wprowadzonych do obrotu materiałów lub urządzeń, w tym także materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem posiadania przez nie odpowiednich dokumentów opisujących za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, które dopuszczają dane materiały (wyroby) do użytkowania i pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście wprowadzone do obrotu lub do niego dopuszczone. 5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały (wyroby budowlane) spełniają wymagania określone (nie gorsze niż) w przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych. 6. Na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania , tj. pracowników fizycznych wykonujących bezpośrednio roboty budowlane. Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca lub podwykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie zawierające wykaz liczby osób wraz ze wskazaniem wykonywanego zawodu lub czynności na budowie (bez podania danych osobowych) zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. Wyżej wymienione czynności dokonywane będą po podpisaniu umowy z Wykonawcą. 7. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 5-letniej gwarancji na przedmiot zamówienia

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233120-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information