Szkoła Podstawowa Świątniki – wymiana stolarki okiennej

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562801)

Client
Gmina Sobótka
State
dolnośląskie
Address
55-050 Sobótka, Rynek 1 1
Phone
071 3162043 do 045
Fax
071 3162123
E-Mail
przetargi@sobotka.pl
Created
2020-06-30

Gmina Sobótka

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Sobótka Rynek 1 1 55-050 Sobótka dolnośląskie tel. 071 3162043 do 045 fax. 071 3162123 REGON 93193511200000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Szkoła Podstawowa Świątniki – wymiana stolarki okiennej

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem niniejszego postępowania jest demontaż i utylizacja starej drewnianej stolarki okiennej oraz dostawa wraz z montażem okien (5 sztuk) wraz z wykonaniem obróbki tynkarskiej do Szkoły Podstawowej w Świątnikach przy ul. Parkowej 6. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć i zamontować we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach szkoły. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia należy dokonać pomiarów stolarki. Montaż okien: • Sala lekcyjna nr 8 (2 szt. ) i 3 (2szt. ) • Sala gimnastyczna (1szt. ) Szczegółowy opis określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Dokumentacja projektowa dotycząca zadania: „Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Świątnikach” obejmuje zakres całego zadania inwestycyjnego, natomiast zamówienie obejmuje wymianę pięciu okien. 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki realizacji zamówienia, w zakresie zatrudniania pracowników przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 5. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ 6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 8. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw. 9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 10. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie możliwe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 11. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 44221000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information