Wycinka drzew oraz nasadzenia na terenie ZZ Poznań

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562800)

Client
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
State
dolnośląskie
Address
00-844 Warszawa, Grzybowska 80
Phone
713 378 800,
Fax
713 285 048
www
www.wodypolskie.bip.gov.pl/
E-Mail
zamowienia@rzgw.wroc.pl,
Created
2020-06-30

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Grzybowska 80 00-844 Warszawa dolnośląskie tel. 713 378 800, fax. 713 285 048 REGON 36830257500000 www.wodypolskie.bip.gov.pl/

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wycinka drzew oraz nasadzenia na terenie ZZ Poznań

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem Zamówienia jest wycinka 72 drzew na terenie Zarządu Zlewni w Poznaniu wraz z transportem pozyskanego drewna na place magazynowe (miejsca wskazane w tabeli). Zamawiający dysponuje decyzjami umożliwiającą przeprowadzenie wycinki drzew objętej niniejszym zamówienie Wycinki drzew nie mogą naruszać zakazów w stosunku do wszystkich gatunków chronionych wymienionych w rozporządzeniach: - Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U z 2014 r., poz. 1409), grzybów (Dz.U z 2014., poz. 1408) oraz z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) Do zadań wykonawcy należy przeprowadzić oględziny drzew przed wycinką pod kątem obecności gatunków chronionych ich siedlisk, ostoi bądź gniazd w obrębie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia. W przypadku stwierdzenia obecności ptaków i nietoperzy, ich siedlisk, ostoi bądź gniazd w obrębie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia należy zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 Ustawy o ochronie przyrody) na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 oraz w art. 52 ustawy o ochronie przyrody (wykonanie warunków i obowiązków nałożonych przez RDOŚ leży po stronie wykonawcy). 2. Zakres prac Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie drzew w 17 miejscach oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na 2 drzewach, wywiezienie pni i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, tj. place magazynowe i poukładanie w stosy przygotowujące do sprzedaży. Szczegółowa lokalizacja i parametry drzew są w dołączonej tabeli. Wymagania i obowiązki: • Roślinność istniejąca, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem, • Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze, • Przed przystąpieniem do prac przy wycince drzew należy dokonać wizji w terenie, a następnie zabezpieczyć teren przez wydzielenie stref bezpieczeństwa, • Należy przygotować pień do ścięcia poprzez wyczyszczenie i okorowanie podstawy pnia, • Następnie ścinać konary drzewa i powoli spuszczać je na linach w dół, w przypadku braku możliwości położenia całego drzewa, • Uprzątnąć gałęzie i obalić pień drzewa, • Drewno i gałęzie należy posegregować gatunkowo, ułożyć w stosy i wywieźć, • Dopuszcza się rozdrobnienie gałęzi na zrębki drzewne za pomocą specjalistycznego sprzętu –rębaka do gałęzi, • Nie dopuszcza się spalania materiału roślinnego na miejscu, • Wykonawca musi uporządkować teren po wykonanych robotach i wywieźć pozostały materiał poza teren wycinki i zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach, • Wykonawca robót zobowiązany jest do pokrycia wszelkich ewentualnych szkód związanych z realizacją robót np. uszkodzenia krawężników, chodników, zieleni itp. • Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę. • Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach robotnika, w tym drwala pilarza i arborysty, biorące bezpośredni udział w realizacji zamówienia, były zatrudnione na umowę o pracę przez cały okres realizacji zamówienia. Liczba pracowników biorących udział w realizacji zamówienia ma zapewnić terminową realizację przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 77211400-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information