Druk i dostawa książki "Wspominając Akademię" tom 7 dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562799)

Client
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
State
małopolskie
Address
31-157 Kraków, Plac Matejki 13
Phone
122 992 041
Fax
124 226 566
www
https://www.asp.krakow.pl/
E-Mail
zp@asp.krakow.pl
Created
2020-06-30

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Plac Matejki 13 31-157 Kraków małopolskie tel. 122 992 041 fax. 124 226 566 REGON 27578300000000 https://www.asp.krakow.pl/

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Druk i dostawa książki "Wspominając Akademię" tom 7 dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Druk i dostawa książki „Wspominając Akademię” tom 7 dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 2. Druk w.w. publikacji będzie realizowany na materiałach własnych Wykonawcy 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostarczenie wydrukowanego nakładu (transport na ryzyko i koszt Wykonawcy) oraz rozładunek i wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w siedzibie Wydawnictwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, Magazyn – 31-041 Kraków, ul. Mały Rynek 4. 5. Koszty związane z dostawą i rozładunkiem gotowego przedmiotu zamówienia a także wszelkie prace i czynności nieopisane w SIWZ, a zdaniem Wykonawcy niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy traktować jako oczywiste, uwzględnić w kosztach realizacji zamówienia i wliczyć do ceny oferty. 5. Odbiór wydrukowanego nakładu książki objętej zamówieniem, będzie się odbywał w momencie jego wydania upoważnionemu do odbioru pracownikowi Zamawiającego i zostanie potwierdzony jego podpisem na protokole odbioru bez zastrzeżeń. 6. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 7. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, w tym Załączniku nr 1 do SIWZ – OPZ, zostaną odrzucone. 8. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, w przypadku podania przez Zamawiającego w SIWZ, bądź załącznikach do SIWZ, nazw materiałów lub znaków towarowych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, jednak o parametrach techniczno - jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiące dokładne odpowiedniki materiałów / produktów wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca oferując materiał równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ 9. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. W przypadku wątpliwości związanych z równoważnością materiałów Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek badawczych mogących potwierdzić spełnienie wymagań. 10. Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV: CPV 79823000-9 – usługi drukowania i dostawy 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 12. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia - Podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, zakresu (część) zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania firm Podwykonawców (zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp). Jeżeli Wykonawca nie zamieści w ofercie ww. informacji, wówczas zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału Podwykonawców. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jego działania jak za własne. 13. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby pracujące przy obsłudze maszyn drukarskich, wykonujące czynności objęte przedmiotem zamówienia w zakresie druku, byli zatrudnieni przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). 14. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej czynności. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. 15. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79823000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information