Przebudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowskiej i Pruszkowskiej) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy w zakresie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3107W- ul. Komorowskiej z drogą gminną ul. Pogodną w Pruszkowie.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562796)

Client
Powiat Pruszkowski
State
mazowieckie
Address
05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30 30
Phone
022 7381400
Fax
022 728 92 47
www
www.powiat.pruszkow.pl
E-Mail
m.ciarka@powiat.pruszkow.pl
Created
2020-06-30

Powiat Pruszkowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Pruszkowski ul. Drzymały 30 30 05-800 Pruszków mazowieckie tel. 022 7381400 fax. 022 728 92 47 REGON 01326714400000 www.powiat.pruszkow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowskiej i Pruszkowskiej) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy w zakresie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3107W- ul. Komorowskiej z drogą gminną ul. Pogodną w Pruszkowie.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3107W - ul. Komorowskiej z drogą gminną ul. Pogodną w Pruszkowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowskiej i Pruszkowskiej) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy w zakresie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3107W - ul. Komorowskiej z drogą gminną ul. Pogodną w Pruszkowie. Zakres prac: a) wykonanie konstrukcji i nawierzchni jezdni, chodników , zjazdów i ścieżki rowerowej, b) wykonanie odwodnienia, c) wykonanie oświetlenia, d) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Szczegółowy zakres zamówienia określają : zał. A – dokumentacja techniczna; zał. B – przedmiary robót; zał. C – projekt umowy. Warunkiem przystąpienia do robót jest zaprojektowanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy. GWARANCJA Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji w wymiarze co najmniej 36 miesięcy (maksymalny okres gwarancji to 72 miesiące) od dnia odbioru końcowego robót. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego niż 72 miesiące okresu gwarancji, do porównania złożonych ofert zostanie przyjęty maksymalny okres określony w SIWZ, tj. 72 miesiące, natomiast w umowie uwzględniony będzie okres gwarancji zgodny ze złożoną ofertą. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów niż przewidziane. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SIWZ winny być interpretowane jako definicje standardów i propozycje, a nie jako nazwy konkretnych produktów i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233123-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować okres związania ofertą.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information