Świadczenie usług transportu sanitarnego i specjalistycznego z podziałem na 2 zadania na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. przez okres 24 miesięcy

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562793)

Client
Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.
State
pomorskie
Address
82-550 Prabuty, ul. Kuracyjna 30 30
Phone
55 262 43 28
Fax
55 278 24 35
www
www.bip.szpital.prabuty.pl
E-Mail
zamowienia@szpitalprabuty.pl
Created
2020-06-30

Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. ul. Kuracyjna 30 30 82-550 Prabuty pomorskie tel. 55 262 43 28 fax. 55 278 24 35 REGON 17074675600000 www.bip.szpital.prabuty.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług transportu sanitarnego i specjalistycznego z podziałem na 2 zadania na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. przez okres 24 miesięcy

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego i specjalistycznego z podziałem na 2 zadania na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. przez okres 24 miesięcy, których szczegółowy opis, szacunkowe zapotrzebowanie oraz wymagania określone zostały w niniejszym SIWZ i w Załącznikach nr 4 i 2 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części – zadania. 3. Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne Części- Zadania. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dowolną ilość części-zadań. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danego zadania. Złożenie oferty nie obejmującej całego zakresu usług znajdującego się w Części- zadaniu spowoduje jej odrzucenie bez dalszego rozpatrywania. 4. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w zadaniach, wskazanych w Załączniku nr 4 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty dla danego zadania. 5. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosował prawo opcji o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Oznacza to, iż podane w Załączniku nr 4 do SIWZ ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości zakresu usług. Zamawiający wykorzysta 80% ilości zapotrzebowania określonego w zadaniu. Pozostałe 20 % ilości Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia potrzeby zwiększenia zamówienia. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości zamówienia nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze. 6. Zakres usług: 6.1 Zadanie nr 1 – transport sanitarny. Zakresem usług transportowych będzie: 1. Przewóz pacjentów szpitala na badania specjalistyczne, do innych podmiotów ochrony zdrowia, domów i innych miejsc (przewóz, doprowadzenie pacjenta do miejsca konsultacji lub badań, przekazanie dokumentacji medycznej). 2. Przewóz pacjentów na terenie szpitala. 3. Przewóz konsultantów medycznych i innego personelu. 4. Odbiór i przewóz przesyłek (preparatów krwi, korespondencji) 5. Pomoc w czynnościach ładunkowych i rozładunkowych koniecznych lub wymaganych do prawidłowego wykonania przewozu. 6. Dokonywanie czynności związanych z odbiorem i przekazaniem przesyłki. 7. Opieka pozamedyczna nad pacjentem przewożonym zgodnie ze zleceniem Zamawiającego do docelowego miejsca wykonywania świadczenia medycznego lub miejsca zamieszkania, w tym ułatwienia przewozu osobom o ograniczonej zdolności ruchomej oraz osobom niepełnosprawnym. 8. Zapewnienie przewożonym osobom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz niezbędnych wygód. 9. Właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem przewożonych przesyłek. 10. Przewóz osobistego bagażu pacjenta, jeżeli jest to uzasadnione charakterem lub okolicznościami przewozu. 11. Pomoc kierowcy w transporcie chorych w razie potrzeby, tj. przenoszenie pacjenta z karetki na wskazany oddział i odwrotnie. A także w sytuacjach, gdy pacjent będzie odwożony do domu. 12. Inne zlecone przewozy 13. Szacunkowa ilość potrzeb w okresie 24 miesięcy dla 3 pojazdów: a) szacunkowa ilość kilometrów – 156 020,00 b) szacunkowa ilość godzin: transport w godz. 7:00 – 15:00 – 12 064 h transport w godz. dyżurnych – 13 504 h transport w zabezpieczeniu dyżuru – 1 763 h transport BUS – 500 h 14. Podczas realizacji umowy kierowcy Wykonawcy są zobowiązani, przy wykonywaniu usług transportowych, do uwzględniania poleceń lub wytycznych pracowników Zamawiającego. 6.2 Zadanie nr 2 – transport specjalistyczny. Zakresem usług transportowych będzie: 1. Przewóz pacjentów karetką „S” ze składem osobowym i wyposażeniem zgodnym z określonymi w aktualnym zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne ze zmianami. 2. Pomoc w czynnościach ładunkowych i rozładunkowych koniecznych lub wymaganych do prawidłowego wykonania przewozu. 3. Zapewnienie przewożonym osobom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz niezbędnych wygód. 4. Pomoc kierowcy w transporcie chorych w razie potrzeby, tj. przenoszenie pacjenta z karetki. 5. Szacunkowa ilość potrzeb w okresie 24 miesięcy: a) szacunkowa ilość kilometrów – 6 141 b) szacunkowa ilość godzin – 90,00 6. Podczas realizacji umowy kierowcy Wykonawcy są zobowiązani, przy wykonywaniu usług transportowych, do uwzględniania poleceń lub wytycznych pracowników Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60130000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information