Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących przebudowy drogi ul. Spacerowej, Ogrodowej, Łąkowej, Polnej w miejscowości Bąki

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562792)

Client
Gmina Kobierzyce
State
dolnośląskie
Address
55-040 Kobierzyce, al. Pałacowa 1 1
Phone
071 3111215
Fax
071 3111252
www
www.ugk.pl
E-Mail
info@kobierzyce.ug.gov.pl
Created
2020-06-30

Gmina Kobierzyce

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Kobierzyce al. Pałacowa 1 1 55-040 Kobierzyce dolnośląskie tel. 071 3111215 fax. 071 3111252 REGON 93193507500000 www.ugk.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących przebudowy drogi ul. Spacerowej, Ogrodowej, Łąkowej, Polnej w miejscowości Bąki

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących przebudowy drogi ul. Spacerowej, Ogrodowej, Łąkowej, Polnej w miejscowości Bąki wraz z budową chodników oraz przebudową przepustu i zarurowaniem rowu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w podziale na części: CZĘŚĆ I –- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Ogrodowej od skrzyżowania z ul. Spacerową do działki nr 252/2 oraz przebudowa ul. Łąkowej na odcinku łączącym ul. Ogrodową z ul. Spacerową oraz przebudowa ul. Spacerowej i ul. Łąkowej na odcinku od skrzyżowania z ul Ogrodową do skrzyżowania ul. Polnej z działką nr 145 wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego CZEŚĆ II –- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zarurowanie rowu na działce 268, będącego nawiązaniem do przepustów drogowych, znajdujących się na działkach nr 207/1 i 209 wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego 2. Zakładana charakterystyka projektowanego pasa drogowego dla CZĘŚCI I. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy drogi wraz z chodnikami. Przebudowana droga zrealizowana będzie na działkach nr 207/1, 208/1, 200/1, 209, 255/10, 261, 180/2, 257/1, 209, 177/3, 287/7, 210,206, 95, 85/1, 145, 281, 78 AM 1, obręb: Bąki. W ramach inwestycji należy również wykonać projekt wymiany całego przepustu przy działce nr 268. Należy zaprojektować chodnik o szerokości 2m jednostronnie, na całej długości przebudowywanej drogi oraz zaprojektować odwodnienie drogi w postaci wpustów ulicznych. Należy wykonać projekt stałej oraz czasowej organizacji ruchu. Ponadto należy zaprojektować przebudowę i zabezpieczenie kolidującej infrastruktury technicznej poza projektowany chodnik. W ramach projektowania należy uwzględnić nowe wjazdy oraz dojścia do posesji. W ramach opracowania dokumentacji projektowej należy wykonać sprawdzenia lokalizacji ogrodzeń na granicy pasa drogowego. Należy uzyskać ostateczną decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnić nadzór autorski. 3. Zakładana charakterystyka projektowanego pasa drogowego dla CZĘŚCI II. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej zarurowania rowu na działce 268, będącego nawiązaniem do przepustów drogowych, znajdujących się na działkach nr 207/1 i 209. Należy uzyskać ostateczną decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnić nadzór autorski. 4. Warunki związane z realizacją zamówienia zarówno dla CZĘŚCI I i CZĘŚCI II. 4.1. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych do realizacji zamówienia map, warunków, uzgodnień, decyzji, postanowień, wypisów, wyrysów itp. i dokonania płatności za ich uzyskanie. Opłata przyłączeniowa za dostarczenie energii elektrycznej do oświetlenia drogowego. Wynikająca z umowy przyłączeniowej, dokonana będzie przez Zamawiającego. 4.2. Wykonawca zobowiązany będzie do składania w imieniu Zamawiającego związanych z realizowanym projektem wniosków oraz innych związanych z realizacją zamówienia dokumentów. Koszty z tym związane winne być ujęte w ofercie Wykonawcy. 4.3. Wykonawca opracuje w wersji elektronicznej oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane załączając komplet uprzednio uzyskanych dokumentów potwierdzających to prawo. 4.4. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych) kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń na budowę i/lub zgłoszeń dla zadania inwestycyjnego polegającego, zawierającej: o ostateczną koncepcję wraz z szacunkiem kosztów. Koncepcja winna być przedstawiona do zaopiniowania i zatwierdzona przez Zamawiającego. Na podstawie koncepcji należy wykonać projekt. o projekt budowlany (4 egz. w tym 2 egz. z oryginalnymi pieczątkami organów wydających pozwolenie na budowę), zaopatrzony w oświadczenie o kompletności i dokonane uzgodnienia, o projekt wykonawczy dla każdej z branż (4 egz.) o specyfikacja materiałów przewidzianych do wykonania inwestycji z akceptacją Zamawiającego, o specyfikacja technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (1 egz.), o kosztorys inwestorski (1szt.) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389), o przedmiar robót (1 szt.) zgodny z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 ze zm.), o ew. inne opracowania niezbędne do realizacji zamówienia, jak np.: inwentaryzacja zieleni, operat dendrologiczny, projekt organizacji ruchu zastępczego i docelowego, operat wodno-prawny, opracowania branżowe, rozwiązania kolizji z istniejącą infrastrukturą (2 egz. + egzemplarze wymagane przez odpowiednie organy); o wersja elektroniczna dokumentacji o zawartości niezbędnej dla zamieszczenia ogłoszenia o przetargu na roboty budowlane oraz kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót. Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej w następujących rozszerzeniach:  tekst - rozszerzenia doc lub docx oraz pdf  rysunki - rozszerzenia dwg i pdf  przedmiar i kosztorys - rozszerzenia ath i pdf Nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania. Dokumentacja elektroniczna projektów winna być odzwierciedleniem (skan) dokumentacji projektowej w formie papierowej – z oryginałami opinii, uzgodnień i oświadczeń, itp. Dodatkowo należy zamieścić na płycie plik w formacie tekstowym o nazwie SPIS zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań dokumentacji. 4.5. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę osobno dla części I i II. 4.6. Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowana do realizacji. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część zamówienia. 4.7. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania aktualizacji w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego kosztorysu inwestorskiego w oparciu o aktualne składniki cenotwórcze i dostarczenia ich na żądanie Zamawiającego w terminie do dwóch lat od zakończenia realizacji zamówienia. Wykonawca w wycenie oferty winien uwzględnić wykonanie trzech takich aktualizacji. 4.8. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych za odrębnym, ustalonym w ofercie wynagrodzeniem oraz na podstawie odrębnej umowy. W ramach nadzoru wymagany będzie udział w naradach roboczych, radach budowy, odbiorach itp. Przewiduje się do 15 wizyt na placu budowy. 4.9. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiadania na pytania zadawane przez startujących w przetargu na roboty budowlane w terminie 4 dni roboczych liczonych od dnia następnego po przekazaniu przez Zamawiającego informacji drogą elektroniczną. 4.10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na żądanie Zamawiającego pisemnej informacji o stanie zaawansowania prac. 4.11. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w spotkaniach konsultacyjnych na etapie projektowania z udziałem Zamawiającego i przedstawicieli lokalnej społeczności – w tym Sołtysem i Radnymi Gminy Kobierzyce (ok. 10 spotkań w siedzibie Zamawiającego lub na terenie planowanej przebudowy). Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, projekt podlega uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego. 4.12. Dokumentacja projektowo-techniczna w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy dokumentacja projektowo-techniczna wskazuje na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i norm, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów i urządzeń „równoważnych” oraz doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności. Wykonawca obowiązany jest, uwzględniając przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych i aktualną linię orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej, opisać parametry równoważności, na podstawie których Zamawiający dokonać będzie mógł oceny zaoferowanych rozwiązań tj. opisać wymagane cechy jakościowe i techniczne dotyczące ofert równoważnych. Wykonawca dokonuje tego poprzez wskazanie wymogów precyzujących zakres równoważności ofert np. wskazując, że dany produkt nie może być „cięższy niż…”, „…do wysokości…”, „o wymiarach nie mniejszych niż… i nie większych niż…” itp. 5. Na etapie opracowania Wykonawca winien przeanalizować wykonalność (w tym w oparciu o poszczególne aktualne przepisy) i zasadność poszczególnych rozwiązań, dokonać ostatecznych konsultacji z Urzędem Gminy Kobierzyce a następnie przedstawić do akceptacji Zamawiającemu koncepcję ostateczną. Po uzyskaniu tej akceptacji Wykonawca przystąpi do realizacji dokumentacji projektowej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information