zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej dla potrzeb SPZOZ w Sanoku

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562790)

Client
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
State
podkarpackie
Address
38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 26
Phone
013 4656290
Fax
013 4656290
www
zozsanok.pl
E-Mail
zam.pub@zozsanok.pl
Created
2020-06-30

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. 800-lecia 26 26 38-500 Sanok podkarpackie tel. 013 4656290 fax. 013 4656290 REGON 37044434500000 zozsanok.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej dla potrzeb SPZOZ w Sanoku

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i aparatury medycznej tj. piła oscylacyjna z wyposażeniem, zestaw wysiłkowy z holterem EKG oraz EKG z wózkiem dla SPZOZ w Sanoku CPV – 33.19.00.00-8 - różne urządzenia i produkty medyczne Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w Zestawieniu wymaganych parametrów techniczno- użytkowych załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, dokonać instalacji oraz uruchomienia jak również przeszkolić personel medyczny w zakresie obsługi i użytkowania, konserwacji sprzętu . Oferowany wyrób musi być nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, dopuszczony do obrotu i używania w Polsce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, posiadający właściwe certyfikaty zgodnie z wymaganiami UE, odpowiednio oznakowany i posiadać wymagane prawem certyfikaty bezpieczeństwa, , posiadać dokumentację techniczną w języku polskim, niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego z aparatu, jak: gwarancje, instrukcje, opisy techniczne, itp. Warunki gwarancji: Wykonawca musi objąć gwarancją zaoferowany sprzęt medyczny, a gwarancja biegnie od dnia instalacji i uruchomienia (stwierdzonego protokołem technicznego przekazania- odbioru) i kończy się z upływem minimum 24 miesięcy Szczegółowe zaoferowane warunki gwarancji zawiera oświadczenie zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ '' warunki gwarancji'' 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. innych niż wskazane w siwz pod warunkiem, że zaproponowane zamienniki będą równoważne pod względem parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w szczególności wykazania przez Wykonawcę, iż wyrób przez niego zaproponowany jest istotnie równoważny z wymaganym przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia. 3. Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33190000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information