Doposażenie placu zabaw - sołectwo Kije – Fundusz Sołecki

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562786)

Client
Gmina Sulechów
State
lubuskie
Address
66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy 6
Phone
683 851 120
Fax
683 854 686
www
www.bip.sulechow.pl
E-Mail
bz@sulechow.pl
Created
2020-06-30

Gmina Sulechów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Sulechów Plac Ratuszowy 6 66-100 Sulechów lubuskie tel. 683 851 120 fax. 683 854 686 REGON 52676500000000 www.bip.sulechow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Doposażenie placu zabaw - sołectwo Kije – Fundusz Sołecki

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Doposażenie placu zabaw - sołectwo Kije Zadanie obejmuje zakup, transport i montaż nowych urządzenia placu zabaw i urządzeń komunalnych oraz przestawienie urządzenia już zamontowanego w m. Kije, działka nr 394/4 zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu. 1.1. nowe urządzenia placu zabaw: a) huśtawka wahadłowa podwójna - 1szt. elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego zawierająca jedno siedzisko kubełkowe, a drugie siedzisko płaskie b) kostka gimnastyczna - 1 szt. elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego góra wykonana z przeplotni z lin polipropylenowych zawierająca co najmniej : dwie ścianki wspinaczkowe z płyty, ściankę z lin polipropylenowych, dwie drabinki, kółka do podciągania, rurę do podciągania, c) ławka z oparciem - 1 szt. d)stojak na rowery 5- stanowiskowy - 1 szt. 1.2.przestawienie tj. demontaż już istniejącego urządzenia tj. bujaka i ponowny jego montaż zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Zdjęcia urządzeń są zdjęciami poglądowymi. 2. Montażu urządzeń placu zabaw i urządzeń komunalnych opisanych powyżej oraz przestawienia urządzenia już zamontowanego, należy dokonać z zachowaniem następujących warunków szczegółowych: a) Elementy metalowe urządzeń muszą być ocynkowane i malowane proszkowo. b) Elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych. c) Do łączenia elementów należy stosować śruby maszynowe ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe winny być zasłonięte zaślepkami, a tam, gdzie jest to niemożliwe, nakrętki wystające należy zakryć plastikowymi zaślepkami zgodnie z normą PN-EN 1176-1. d) Elementy kolorowe dekoracyjne powinny być wykonane z płyty HDPE lub ze sklejki wodoodpornej, odporne na działanie czynników atmosferycznych, zadrapania, czy uderzenia. e) Urządzenie musi mieć naniesioną tabliczkę znamionową z informacjami o roku produkcji, nazwie producenta, kodem urządzenia i o zgodności z normą bezpieczeństwa. f) Wykonawca zobowiązany jest do użycia materiałów, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie norm PN-EN. Dostarczone urządzenie musi posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie norm PN-EN. g) Wykonawca zapewni dostarczenie urządzenia transportem własnym, w opakowaniach zapewniających całość, nienaruszalność i zabezpieczających elementy przed uszkodzeniem. h) Wykonawca uporządkuje teren po zamontowaniu urządzenia (usunie powstałe odpady i wyrówna teren przy montowanym urządzeniu). 3. Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w zakresie wykonania placu zabaw w miejscowości Kije do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze Delegatura w Sulechowie. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku gdy dokumentacji projektowej użyte są nazwy własne materiałów i urządzeń Wykonawca może przewidzieć realizację zadania przy pomocy równoważnych materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych. 8. Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji umowy, do zatrudniania osób wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie robót budowlanych objętych umową wyłącznie na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). Postanowienie powyższe stosuje się do podwykonawców Wykonawcy, jeśli będą uczestniczyli w realizacji zamówienia. 9. Zamawiający ma prawo samodzielnie lub za pośrednictwem innych upoważnionych osób, w każdym momencie realizacji zamówienia, do kontroli sposobu wykonania przez Wykonawcę zamówienia w zakresie opisanym w ust. 1 powyżej. W ramach uprawnień kontrolnych Zamawiający ma prawo w szczególności: 1) żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień na piśmie w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników przy realizacji czynności opisanych w ust. powyżej, 2) żądać od Wykonawcy okazania dokumentów na potwierdzenie spełnienia obowiązków opisanych w ust. powyżej, 3) przyjmować od osób uczestniczących w realizacji czynności opisanych w ust. powyżej oświadczenia odnośnie faktu i podstaw ich zatrudnienia. 10. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 37535200-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information