Zaprojektowanie i wykonanie „Wodnego Placu Zabaw na osiedlu Tysiąclecia”

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562782)

Client
TESTOWY
State
mazowieckie
Address
00-000 Warszawa, ul. Nieznana 1/12 12/ 1
www
gfh
E-Mail
gp_test@o2.pl
Created
2020-06-30

TESTOWY

Section I - The contracting

I.1) Name and address: TESTOWY ul. Nieznana 1/12 1 /12 00-000 Warszawa mazowieckie REGON 00000000000000 gfh

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zaprojektowanie i wykonanie „Wodnego Placu Zabaw na osiedlu Tysiąclecia”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego usług projektowych oraz robót budowlanych polegających na „Zaprojektowaniu i wybudowaniu Wodnego Placu Zabaw na osiedlu Tysiąclecia" na części działki nr 14/5 km 18 położonej przy Al. Księżnej Jadwigi Śląskiej. I. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1) Adaptacji dokumentacji projektowej będącej w posiadaniu Zamawiającego pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie Wodnego Placu Zabaw w Katowicach" opracowaną w 2018 roku (zał. nr 5 do SIWZ). Dokumentacja projektowa powinna obejmować: wodny plac zabaw zaplecze techniczne dla wodnego placu zabaw mieszczące technologię uzdatniania wody i zbiornik wyrównawczy, zaplecze sanitarne (kontenerowe), oświetlenie terenu bez iluminacji świetlnej, wszystkie sieci i przyłącza niezbędne do funkcjonowania obiektu w tym: wod-kan i elektroenergetyczne, monitoring wizyjny, niezbędne przekładki i zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego kolidujące z zakresem zamówienia. zagospodarowanie terenu, dodatkowe doposażenie (nie ujęte w powyższej dokumentacji technicznej) Dokumentację projektową dla wybranej lokalizacji należy opracować w oparciu o będącą w posiadaniu Zamawiającego dokumentację projektową pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie Wodnego Placu Zabaw w Katowicach" opracowaną w 2018 roku (zał. nr 5 do SIWZ) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 j.t.) poprzedzonej koncepcją zagospodarowania terenu. Dokumentacja projektowa obejmuje (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego): projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; projekty wykonawcze; informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów; C. Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie winien: opracować koncepcję zagospodarowania terenu, opracować dokumentację projektową na podstawie aktualnych przepisów prawa, uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, przekazać całość opracowań projektowych w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku CD w formacie dwg, ath, xls, pdf). Ponadto dokumentacja powinna zostać przygotowana z uwzględnieniem aktualnych przepisów ustaw – prawo budowlane, o zagospodarowaniu przestrzennym, prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych związanych z w/w ustawami. 2) Robót budowlanych objętych dokumentacją projektową oraz dostawa i montaż urządzeń niezbędnych do funkcjonowania obiektu wodnego placu zabaw. 3) Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do: Wykonania robót budowlanych zgodnie z własnym projektem, uzgodnionym z Zamawiającym i wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, Pełnienia nadzoru autorskiego nad zgodnością realizowanej inwestycji z dokumentacją projektową. Zabezpieczenia dojść i dojazdów do wszystkich budynków i posesji sąsiadujących z obiektem w czasie prowadzenia robót, Zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejącego uzbrojenia terenu zgodnie z zatwierdzonym projektem i obowiązującymi normami, Podjęcia odpowiednich środków w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem dróg i mostów prowadzących do placu budowy, Zagospodarowania wszelkich odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27/04/2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.1987 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27/04/2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 519) i dostarczenia Zamawiającemu odpowiednich dokumentów na potwierdzenie spełnienia tych wymogów (karty odpadów), Przeprowadzenia wszelkich badań wymaganych przepisami lub poleconych przez inspektora nadzoru, doprowadzenia terenu budowy do właściwego stanu po zakończeniu robót (pierwotnego, lub zgodnego z projektem), Utylizacji wszystkich wytworzonych (powstałych) w trakcie prac odpadów, Urządzenia zaplecza budowy dla potrzeb własnych, Zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt: dostawy energii elektrycznej, wody (i odprowadzenie ścieków), ciepła i innych mediów, a także usunięcia i utylizacji odpadów w okresie realizacji Robót będących przedmiotem zamówienia, dla czasowo przebywających przedstawicieli: Zamawiającego, organów kontrolujących realizację przedmiotu zamówienia – odzież ochronną zgodnie z wymaganiami BHP (minimum 3 komplety), utrzymywania terenu i zaplecza budowy w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwania na bieżąco odpadów i śmieci, miejsce tymczasowego składowania odpadów i śmieci, które zostanie uzgodnione z Zamawiającym, zabezpieczenia i stałego dozoru terenu i zaplecza budowy. 12. Wykonania i uzgodnienia z odpowiednimi służbami Zamawiającego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, łącznie z wykonaniem dróg dojazdowych, placów utwardzonych i oznakowania (w razie konieczności Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia aktualizacji projektu organizacji ruchu). 13. Zapewnienia na własny koszt, obsługi geodezyjnej i geologicznej w pełnym zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu zamówienia, 14. Naprawy na własny koszt wszystkich elementów pasa drogowego, które ulegną uszkodzeniu w czasie prowadzenia robót oraz zachowania czystości dróg poprzez mycie kół pojazdów przed wyjazdem z terenu lub zaplecza budowy, 15. Ponoszenia w okresie realizacji inwestycji kosztów zużycia mediów wraz z innymi kosztami eksploatacyjnymi związanymi ze zrealizowanym przedmiotem zamówienia, 16. Uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. 17. Wycinki drzew kolidujących z realizowaną inwestycją. 18. Sporządzenia i przekazania Zamawiającemu w momencie zakończenia Robót i zgłoszenia do odbioru końcowego pełnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach papierowych oraz w 1 egzemplarzu w postaci zapisu cyfrowego na płycie CD lub DVD pełnej wersji dokumentacji, w jakości umożliwiającej druk. 19. Dokumentacja powykonawcza, w myśl przepisów ustawy z dnia 07/07/1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 j.t) musi obejmować dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a także inne dokumenty jakościowe, w szczególności: projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branżach z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z załączonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i opieczętowany przez Kierownika Budowy, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru branży, której ta część dokumentacji dotyczy), inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do właściwego zasobu geodezyjnego, dziennik budowy, instrukcje techniczne, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności (w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii – poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kierownika Budowy). 20. Przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane. 21. Przeszkolenie użytkownika obiektu. Przekazanie obiektu do użytkowania, w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane. 22. Uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi oraz w przeglądzie pogwarancyjnym. Szczegółowy zakres prac określa: dokumentacja projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie Wodnego Placu Zabaw w Katowicach” opracowana w 2018 roku (zał. nr 5 do SIWZ), wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), program funkcjonalno – użytkowy (załącznik nr 7 do SIWZ II. Wymagania wynikające z art. 29 ust. 3a, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.: czynności związane z robotami budowlanymi w zakresie: robót przygotowawczych, konstrukcyjno-budowlanych, robót instalacyjnych, robót z zakresu sieci sanitarnych, elektroenergetycznych i teletechnicznych i zagospodarowania terenu. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób: Na etapie postępowania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż do realizacji zamówienia skieruje osoby wykonujące czynności wskazane w pkt 7).1 zatrudnione na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży takiego oświadczenia jego oferta zostanie odrzucona, gdyż nie będzie zgodna z SIWZ. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedkładał oświadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane powyżej na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. Wykaz oświadczeń i dokumentów oraz sankcje za niespełnienie ww. wymogu na etapie wykonywania zamówienia znajdują się we wzorze umowy tj. załącznik nr 6 do SIWZ. III. Wymagania dotyczące projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (o których mowa w art. 29 ust. 5 i 6 ustawy wynikają z niżej wymienionego aktu prawa Unii Europejskiej: Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - Tekst Konwencji opublikowany został w Dz. U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169. Projektowanie winno być zgodne z ww. aktem prawa Unii Europejskiej. IV. Wykonawca z chwilą przekazania dzieła (tj. wszystkich wymaganych opracowań wykonanych w ramach zamówienia) i w ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła, w całości i na wyłączność, a także własność nośników, na których utrwalono dzieło i przekazano je Zamawiającemu. Przeniesienie praw, nie będzie ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45220000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca powinien zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium przetargowe w wysokości 33 000 zł.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information