Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy ulicy Słowackiego, ulicy Żeromskiego (fragment) i zbiornika retencyjnego przy ul. Żeromskiego w Chwaszczynie

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562780)

Client
TESTOWY
State
mazowieckie
Address
00-000 Warszawa, ul. Nieznana 1/12 12/ 1
www
gfh
E-Mail
gp_test@o2.pl
Created
2020-06-30

TESTOWY

Section I - The contracting

I.1) Name and address: TESTOWY ul. Nieznana 1/12 1 /12 00-000 Warszawa mazowieckie REGON 00000000000000 gfh

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy ulicy Słowackiego, ulicy Żeromskiego (fragment) i zbiornika retencyjnego przy ul. Żeromskiego w Chwaszczynie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy ulicy Słowackiego, ulicy Żeromskiego (fragment) i zbiornika retencyjnego przy ul. Żeromskiego w Chwaszczynie. 2. Stan istniejący: 1) Własność działek: a) planowana lokalizacja zbiornika retencyjnego – działka nr 704/5 (działka prywatna); b) fragment ul. Żeromskiego – działki gminne; c) ul. Słowackiego - nr 942 (działka gminna), nr 976 (działka gminna), nr 426/106 (działka prywatna). 2) Nawierzchnia dróg – częściowo utwardzona płytami YOMB. 3) Istniejące uzbrojenie: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa. 4) Teren projektowanej inwestycji nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 3. Założenia do projektowania: I. Zbiornik retencyjny: 1) Zbiornik retencyjny wraz z niezbędną infrastrukturą w postaci drogi dojazdowej, ogrodzenia zbiornika, oświetlenia terenu – do wykorzystania zapisy koncepcji kanalizacji deszczowej z 2012 r. Projekt musi obejmować wzmocnienie zbiornika w niezbędnym zakresie, zagospodarowanie terenu zbiornika (m.in. zieleń). 2) Wstępnie ustalona lokalizacja zbiornika została przedstawiona w koncepcji kanalizacji deszczowej na odwodnienie dróg osiedla domów jednorodzinnych w Chwaszczynie opracowanej przez R.G. Nadzory. Usługi Budowlane Ryszard Gad - opracowanie z grudnia 2012 r. W koncepcji zbiornik został oznaczony jako zbiornik retencyjny ZR1. 3) Wykonawca ustali wielkość zlewni. W tym celu można skorzystać z danych przedstawionych w koncepcji kanalizacji deszczowej, jednak za prawidłowość ustalenia zlewni i obliczeń odpowiada wykonawca. 4) Projektowany zbiornik retencyjny powinien zapewnić odebranie wód opadowych m. in. z ulic: Żeromskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza, Gałczyńskiego, Jana Pawła II, Leśmiana, Asnyka, Staffa i Norwida w Chwaszczynie. Należy przyjąć dodatkową rezerwę w wysokości 20% wód opadowych, które zostaną wprowadzone do zbiornika retencyjnego. 5) Zaprojektować normatywne oświetlenie z zastosowaniem LED-owych opraw oświetleniowych. II. Ulica Słowackiego: 1) Zakres: od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Mickiewicza (łącznie ze skrzyżowaniami). 2) Ulica dwujezdniowa z kostki betonowej o szerokości 6 mb (dwa pasy ruchu o szerokości 3,0 mb każdy). 3) Obustronny chodnik o szerokości 2,0 mb z kostki betonowej (lub ciąg pieszo – rowerowy) oddzielony od jezdni pasem zieleni z nasadzeniami. Wykonawca zaproponuje rodzaj nasadzeń na etapie koncepcji. 4) Długość projektowanej ulicy ok. 320 mb. 5) Ulicę należy zaprojektować w klasie opisanej odpowiednimi przepisami jako „L”. 6) Skrzyżowania ulic zaprojektować jako skrzyżowania wyniesione. 7) Docelowa organizacja ruchu powinna przewidywać strefę zamieszkania. 8) Zaprojektować wjazd do każdej działki (także niezabudowanej) z kostki betonowej. 9) Każde z wyznaczonych przejść dla pieszych powinno należy zaprojektować jako wyniesione. Zaprojektować udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w postaci płytek z guzkami. 10) Zaprojektować normatywne oświetlenie drogowe dla klasy drogowej typu „L” z zastosowaniem LED-owych opraw oświetleniowych (wraz z modernizacją oświetlenia istniejącego) oraz dodatkowe doświetlenie przejść dla pieszych. 11) Zaprojektować organizację ruchu na czas budowy. 12) Zaprojektować sieć kanalizacji deszczowej z włączeniem do projektowanego zbiornika retencyjnego przy ul. Żeromskiego. 13) Zaprojektować nowy kanał technologiczny. 14) Zaprojektować miejsca parkingowe wzdłuż ulicy – maksymalna ilość miejsc postojowych w granicach pasa drogowego (w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych). 15) Zaprojektować małą architekturę, m.in. ławki, kosze na śmieci. 16) Zaprojektować jeden próg zwalniający z kostki betonowej wraz ze słupkami uniemożliwiającymi omijanie progu (jeżeli konieczne będzie montowanie takich słupków). III. Ulica Żeromskiego (fragment): 1) Zakres: od skrzyżowania z ul. Słowackiego do wysokości zbiornika retencyjnego (łącznie ze skrzyżowaniami). 2) Ulica dwujezdniowa z kostki betonowej o szerokości 5,50 mb (dwa pasy ruchu o szerokości 2,75 mb każdy). 3) Jednostronny chodnik o szerokości 2,0 mb z kostki betonowej. 4) Długość projektowanej ulicy ok. 350 mb. 5) Ulicę należy zaprojektować w klasie opisanej odpowiednimi przepisami jako „L”. 6) Skrzyżowania ulic zaprojektować jako skrzyżowania wyniesione. 7) Docelowa organizacja ruchu powinna przewidywać strefę zamieszkania. 8) Zaprojektować wjazd do każdej działki (także niezabudowanej) z kostki betonowej. 9) Każde z wyznaczonych przejść dla pieszych zaprojektować jako wyniesione. Zaprojektować udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w postaci płytek z guzkami. 10) Zaprojektować normatywne oświetlenie drogowe dla klasy drogowej typu „L” z zastosowaniem LED-owych opraw oświetleniowych (wraz z modernizacją oświetlenia istniejącego) oraz dodatkowe doświetlenie przejść dla pieszych. 11) Zaprojektować organizację ruchu na czas budowy. 12) Zaprojektować sieć kanalizacji deszczowej z włączeniem do projektowanego zbiornika retencyjnego przy ul. Żeromskiego. 13) Zaprojektować nowy kanał technologiczny. 14) Zaprojektować jeden próg zwalniający z kostki betonowej wraz ze słupkami uniemożliwiającymi omijanie progu (jeżeli konieczne będzie montowanie takich słupków). 4. Dokumentacja projektowa: 1) Projekt koncepcyjny - zawierający co najmniej: proponowany rodzaj oraz grubość warstw nawierzchni i podbudowy, sposób odwodnienia, rozwiązania dotyczące przebudowy ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, wskazanie drzew zakwalifikowanych do wycinki, zagospodarowanie terenu, wstępny wykaz nieruchomości planowanych do przejęcia przez zamawiającego. W projekcie koncepcyjnym Wykonawca powinien przedstawić przynajmniej dwa warianty posadowienia zbiornika, rozwiązań technicznych itp. oraz wstępną analizę kosztów realizacji każdego z wariantów. W projekcie koncepcyjnym zostanie zaproponowany podział na etapy realizacyjne (minimum dwa etapy). 2) Uzyskanie warunków technicznych (do projektowania oraz przebudowy ewentualnych kolizji) od gestorów mediów objętych projektowaniem. 3) Projekt budowlany - opracowany we wszystkich niezbędnych branżach i w stopniu szczegółowości umożliwiającym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), w tym m.in. budowy dróg i wjazdów, budowy zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzysząca, odwodnienia, oświetlenia drogowego, usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym i zagospodarowaniem terenu, projekty i inwentaryzacja zieleni z wykazem drzew do ewentualnego usunięcia, projekt organizacji ruchu na czas budowy, projekt stałej organizacji ruchu. 4) Projekt wykonawczy do ww. projektu budowlanego - uszczegółowienie rozwiązań projektu budowlanego, w szczególności w zakresie doboru materiałów, wymaganych wymiarów i wymagań konstrukcyjno – jakościowych. Projekt wykonawczy powinien uwzględniać możliwość realizacji robót etapami, obejmować wszelkie obliczenia od których wyników zależne są przyjęte rozwiązania projektowe, założenia obliczeniowe, wytyczne realizacji inwestycji, opisy i rysunki warsztatowe dla elementów wymagających uszczegółowienia. W projekcie wykonawczym należy zawrzeć rozwiązania dotyczące prowadzenia robót, przygotowania terenu pod budowę i zagospodarowania terenu. 5) Mapa do celów projektowych. 6) Przeprowadzenie badań geologicznych gruntu wraz z opinią geotechniczną - ocena stanu istniejącej nawierzchni i gruntów podłoża w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i prawidłowego wykonania projektu budowlanego. 7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 8) Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami. 9) Materiały, uzgodnienia i opinie niezbędne do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 10) Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wykonawca przygotuje wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami, załącznikami oraz uzyska ww. decyzję. 11) Analiza skutków ekonomicznych planowanego przedsięwzięcia. Wykonawca sporządzi wykaz nieruchomości, które w ramach realizacji zamówienia zostaną wywłaszczone na rzecz Gminy Żukowo wraz z podaniem powierzchni wywłaszczanych działek oraz opisem wszelkich nakładów na nieruchomościach podlegających wywłaszczeniu. 12) Opracowanie dokumentacji projektowej do wszczęcia postępowania / postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. 13) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i innych zagrożeń w przypadku, gdy opracowanie takie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 14) Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych (prawo opcji). 15) Aktualizacja kosztorysów inwestorskich (prawo opcji). 5. Roboty budowlane na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej zamawiający planuje realizować w latach 2022-2026.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information