Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów – etap II wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562779)

Client
Gmina Jaktorów
State
mazowieckie
Address
96-313 Jaktorów, ul. Warszawska 33 33
Phone
046 8564026, 8564069
Fax
(046) 855 21 88
www
www.jaktorow.pl
E-Mail
gmina@jaktorow.pl
Created
2020-06-30

Gmina Jaktorów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Jaktorów ul. Warszawska 33 33 96-313 Jaktorów mazowieckie tel. 046 8564026, 8564069 fax. (046) 855 21 88 REGON 75014825900000 www.jaktorow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów – etap II wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje 25 zadań w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów o średnicach PCV 110 mm oraz PE 90 mm i łącznej długości ok. 5,8 km, zgodnie z załączonym Opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ. Dokumentacja, o której mowa poniżej musi zawierać opracowania odrębnie dla każdego Zadania: a) projekty budowlane wykonane na mapie do celów projektowych w skali 1:500 z naniesionymi granicami pasa drogowego wraz ze szczegółowymi opiniami, uzgodnieniami z właściwymi organami oraz zatwierdzeniami niezbędnymi do kompleksowej realizacji zadania oraz do uzyskania Pozwolenia na budowę lub do Zgłoszenia robót budowlanych w 4 egzemplarzach. b) projekty wykonawcze wykonane na mapie do celów projektowych w skali 1:500 z naniesionymi granicami pasa drogowego wraz ze szczegółowymi opiniami, uzgodnieniami z właściwymi organami oraz zatwierdzeniami niezbędnymi do kompleksowej realizacji zadania w 3 egzemplarzach, c) kosztorys inwestorski w 1 egzemplarzu, d) kosztorys ofertowy w 1 egzemplarzu, e) przedmiar robót w 2 egzemplarzach, f) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w 3 egzemplarzach, g) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 6 egzemplarzach, h) inwentaryzacja zieleni (drzew i krzewów przewidzianych do wycinki) z podaniem ilości i obwodów w 2 egzemplarzach, i) Operaty wodno-prawne na przejście projektowanej sieci wodociągowej pod rowami melioracyjnymi w 4 egzemplarzach, j) Operaty geologiczne (jeśli będą konieczne) w 4 egzemplarzach, k) sprawowanie nadzoru autorskiego wielobranżowego w czasie wykonywania robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. Dokumentacja musi być sporządzona w formie papierowej - w ilościach określonych dla poszczególnych opracowań oraz w formie elektronicznej w 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym CD-R, w tym dokumentację projektową, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie - w formacie PDF ,odrębnie dla każdego Zadania. Dokumentacja w formie elektronicznej musi być zanonimizowana tj. nie może zawierać danych wrażliwych projektantów. Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń dla potrzeb realizacji Przedmiotu umowy, w tym w szczególności niezbędnych do uzyskania Decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego dokonania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (odrębnie dla każdego Zadania) oraz inne niezbędne decyzje opinie i uzgodnienia, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wniosku o wydanie Decyzji pozwolenia na budowę (odrębnie dla każdego Zadania).Złożenie wniosku i uzyskanie Decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych jest po stronie Zamawiającego. Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty na wykonawstwo. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Dodając w opisie przedmiotu zamówienia określenie „równoważny” Projektant zobowiązany jest zawrzeć określenia, parametry precyzujące wymogi w zakresie równoważności. Dokumentacja projektowa musi obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy zapoznanie się z terenem będącym przedmiotem wykonania przedmiotowej dokumentacji. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71322200-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wadium.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information