Budowa małego placu zabaw w centrum Filipowa

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562770)

Client
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
State
podlaskie
Address
16-424 Filipów, Ul. Garbaska 1
Phone
506 358 204
www
www.gokis.filipow.pl
E-Mail
gok@filipow.pl
Created
2020-06-30

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Ul. Garbaska 1 16-424 Filipów podlaskie tel. 506 358 204 REGON 20002520600000 www.gokis.filipow.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa małego placu zabaw w centrum Filipowa

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa małego placu zabaw w centrum Filipowa. Zakres zamówienia obejmuje: budowę placu zabaw o bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej w parku przy Placu Stefana Batorego w Filipowie poprzez wyposażenie w: - urządzenia zabawowe (wielofunkcyjny zestaw zabawowy – 1 kpl, bujaki – 3 szt., piaskownica – 1 szt., huśtawka wahadłowa z bocianim gniazdem – 1 szt.), - tablica informacyjna z regulaminem- 1 szt., - ławki – 2 szt., - kosz na śmieci – 1 szt., - wykonanie ogrodzenia panelowego, - wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji inwestycji tablicy informującej o finansowaniu operacji ze środków Unii Europejskiej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany i przedmiary robót stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ. Dołączony przedmiar pełni funkcję pomocniczą zamówienia. Wykonawca ma obowiązek skalkulowania ceny oferty w oparciu o załącznik nr 7 do SIWZ: projekt budowlany oraz specyfikację techniczną, jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze). Cenę dla całej inwestycji należy skalkulować na podstawie kalkulacji własnej wynikającej z dołączonych dokumentów. Jeżeli występuje rozbieżność w opisie przedmiotu zamówienia pomiędzy dokumentacją techniczną a przedmiarami robót, należy przyjąć za wiążący opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji technicznej. 3. W zakres przedmiotu umowy wchodzą również te prace, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji niniejszej umowy, a które w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca robót budowlanych może przewidzieć zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i administracyjnymi, jak również te, które można było przewidzieć na podstawie postanowień niniejszej umowy. Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego, wszelkie zauważone błędy, pomyłki, rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową i wystąpić do Zamawiającego o rozstrzygnięcie. 4. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek z załączników do SIWZ nazw producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2) i ust.3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Przy czym, jeśli wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają minimalne wymagania określone w SIWZ. 5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ustaw, aktualnymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, w szczególności: certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami lub z aprobatami technicznymi, karty charakterystyk stosowanych materiałów, certyfikaty bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności i inne. 6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy Pzp. 7. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 8. Przedmiot zamówienia określony został we wspólnym słowniku zamówień następującymi kodami i nazwami: 45000000-7 Roboty budowlane 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45212140-9 Obiekty rekreacyjne 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45236200-2 Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 45236110-4 Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 30195000-2 Tablice 45223810-7 Konstrukcje gotowe 9. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Są to następujące czynności: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób - robotników budowlanych (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018r., poz. 227), wykonujących czynności określone w katalogach nakładów rzeczowych (KNR), dla robót ujętych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1125): • Wszystkie czynności pracowników fizycznych wykonujących prace fizyczne związane z realizacją robót budowlanych 2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, o których mowa powyżej, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych, o których mowa powyżej lub oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: • dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, • datę złożenia oświadczenia, • wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy Kopie umów lub innych dokumentów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa powyżej. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych), za każdy ujawniony przypadek.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information