Przebudowa ul. Atlasa wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Atlasa i Artemidy w Gdyni.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562765)

Client
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
State
pomorskie
Address
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 24
Phone
058 761 20 87-88; 761 20 85
Fax
058 6622841
www
www.zdiz.gdynia.pl
E-Mail
refzampub@zdiz.gdynia.pl
Created
2020-06-30

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni ul. 10 Lutego 24 24 81-364 Gdynia pomorskie tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85 fax. 058 6622841 REGON 22035628700000 www.zdiz.gdynia.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa ul. Atlasa wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Atlasa i Artemidy w Gdyni.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Atlasa wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Atlasa i Artemidy w Gdyni. 2. Przedmiot zamówienia wykonany będzie zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną w 2020 r. przez Pracownię Projektową MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, objętą prawomocnym pozwoleniem na budowę nr RAAII.6740.4.23.2020.AD-1041/ulica z dnia 15.05.2020 r. 3. Zakres planowanych robót obejmuje: 1) przebudowę ulicy Atlasa na całej długości (jezdnia, miejsca do zawracania pojazdów, chodniki, zjazdy, skrzyżowania) wraz z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń zabezpieczających ruch pojazdów i pieszych, urządzeń małej architektury (przysiadaki), wycinką istniejącej zieleni, wykonaniem nasadzeń zieleni. Nawierzchnie zaprojektowano z kostki kamiennej, betonowej kostki brukowej (szarej i grafitowej) i płyt betonowych ażurowych, 2) rozbiórkę fragmentów ul. Artemidy (z płyt betonowych drogowych i płyt yomb) niezbędnych do wykonania kanalizacji deszczowej tj. nawierzchni jezdni, zjazdów oraz dojść do posesji, wraz z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach instalacyjnych, 3) budowę nowego kanału deszczowego w zakresie średnic 200, 250, 315 PVC SN 12 o łącznej długości 283 m (w tym: przewiert sterowany przy użyciu rur przewiertowych modułowych 315x17,9 mm PP SDR 17,6 dł. 47,6 m), 4) demontaż istniejącego oświetlenia i budowę nowego na całej długości ulicy: wykonanie nowej linii kablowej oświetleniowej dł. 331 m, montaż 8 szt. nowych latarni; 5) regulację urządzeń podziemnych i nadziemnych (zasuwy wodociągowe z wymianą skrzynek ulicznych, hydrantów podziemnych, zasuw gazowych, studni teletechnicznych), 6) przebudowę przyłączy wodociągowych kolidujących z zaprojektowaną siecią kanalizacji deszczowej. 4. W czasie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni przy realizacji inwestycji w ulicy Atlasa i skoordynowania robót związanych z budową kanalizacji deszczowej prowadzonych przez Wykonawcę z robotami dotyczącymi kanalizacji sanitarnej w ulicy Atlasa prowadzonymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni. 5. Pozwolenie na wycinkę drzew Zamawiający dostarczy Wykonawcy do dnia rozpoczęcia robót. 6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy określają: a) Projekt architektoniczno-budowlany – załącznik A do siwz, b) Projekt wykonawczy – załącznik B do siwz, c) Inwentaryzacja zieleni wraz z planem ochrony drzewostanu – załącznik C do siwz, d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – załącznik D do siwz, e) Przedmiar robót budowlanych/Kosztorys ofertowy – załącznik E do siwz, f) Wzór umowy – załącznik nr 10 do siwz.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45232440-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 19 000,00zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information