Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakielnicy

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562757)

Client
Ochotnicza Straż Pożarna w Nakielnicy
State
łódzkie
Address
95-070 Aleksandrów Łódzki, Nakielnica 36
Phone
698622791
www
www. aleksandrow-lodzki.pl
E-Mail
iwona.kozinska@aleksandrow-lodzki.pl
Created
2020-06-30

Ochotnicza Straż Pożarna w Nakielnicy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Ochotnicza Straż Pożarna w Nakielnicy Nakielnica 36 95-070 Aleksandrów Łódzki łódzkie tel. 698622791 REGON 472210625 www. aleksandrow-lodzki.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakielnicy

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakielnicy. 2. Szczegółowe parametry techniczno-użytkowe pojazdu, które stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, zostały określone w Załączniku nr 4 do SIWZ. 3. Oferowany pojazd musi spełniać wymagania: a. polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.); b. określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia parametrów techniczno-użytkowych; c. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002); d. Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019 poz.594); e. musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 5); f. musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w Jednostkach Państwowej Straży Pożarnej wydany przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka; g. musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia; h. musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-1 i 1846-2 (lub równoważnymi); i. Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia min. 2020, silnik, podwozie i kabina tego samego producenta. 4. Wykonawca musi potwierdzić spełnienie parametrów techniczno -użytkowych poprzez wypełnienie Załącznika nr 4 do SIWZ. 5. Odbiór pojazdu nastąpi w siedzibie Wykonawcy. 6. Termin gwarancji na pojazd, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które będzie oceniane zgodnie z punktem XIV.1.2 SIWZ, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 24 miesiące. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na wyposażenie wynosił minimum 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega, że ustawowa rękojmia na przedmiot umowy zostanie przedłużona na okres równy okresowi gwarancji jakości.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 34144210-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information