PROJEKT WYKONAWCZY (ZAMIENNY) INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W EŁKU

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548584)

Client
TESTOWY
State
mazowieckie
Address
00-000 Warszawa, ul. Nieznana 1/12 12/ 1
www
gfh
E-Mail
gp_test@o2.pl
Created
2020-03-26

TESTOWY

Section I - The contracting

I.1) Name and address: TESTOWY ul. Nieznana 1/12 1 /12 00-000 Warszawa mazowieckie REGON 00000000000000 gfh

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: PROJEKT WYKONAWCZY (ZAMIENNY) INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W EŁKU

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wykonawczego (zamiennego) instalacji sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Ełku. Zamówienie obejmuje wykonanie projektów zamiennych: a) instalacji centralnego ogrzewania b) instalacji c.w.u c) wentylacji mechanicznej kuchni i stołówki d) instalacji ciepła technologicznego e) węzła cieplnego o mocy ~ 750 kW Projekt podstawowy (załącznik Nr 1 do SIWZ) opracowany został w 2014 roku i wymaga wprowadzenia korekt opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ. Przed przystąpieniem do prac projektowych wykonawca zobowiązany będzie dokonać wizji lokalnej i inwentaryzacji zmian w stosunku do inwentaryzacji z projektu podstawowego w szczególności pomieszczeń kuchennych z lokalizacją dodatkowych urządzeń. Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonania obliczeń strat ciepła. Wykonawca dokona przeliczenia mocy grzejników uwzględniając konieczność zastosowania ich obudowy. Projektant zobowiązany będzie uzyskać aktualne warunki od dostawcy ciepła (Spółdzielni Mieszkaniowej „ŚWIT” w Ełku). Na wykonanie węzła cieplnego i wykonać projekt węzła zgodnie z otrzymanymi warunkami. W projekcie i przedmiarach należy ująć konieczność wykonania prac budowlanych związanych z odtworzeniem elementów po przeprowadzonych pracach instalacyjnych. Projekt węzła należy uzgodnić z dostawcą ciepła. Projekty należy opracować w 5 egz., SST, przedmiar, kosztorys inwestorski w 2 egz. oraz wersję elektroniczną dokumentacji (wersja edytowalna i wersja pdf). W związku z tym, iż dokumentacja wykorzystana zostanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest wykonać tę dokumentację zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), pod rygorem poniesienia konsekwencji finansowych (w pełnych wysokościach) z tytułu ewentualnych korekt finansowych, nałożonych na zamawiającego przez instytucje współfinansujące. 1.1 Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia. 1.1.1 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) Wykonywanie czynności biurowo- administracyjnych, (Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem prac biurowo- administracyjnych.. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób kierujących pracami projektowymi, wykonujących usługę geodezyjną itp.) 1.1.2 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.1.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 1.1.3 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.1.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych (RODO) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; (Uwaga: Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem odpowiednich przepisów ustawy o ochronie danych osobowych) 1.1.4 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.1.1. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy (we wzorze umowy) w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.1.1. czynności. 1.1.5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 2. GWARANCJA – 24 miesiące od daty odbioru końcowego

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information