Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548583)

Client
Gmina Staszów
State
świętokrzyskie
Address
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31 31
Phone
015 8642014
Fax
015 8643261
www
www.staszow.pl
E-Mail
bzp@staszow.pl
Created
2020-03-26

Gmina Staszów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Staszów ul. Opatowska 31 31 28-200 Staszów świętokrzyskie tel. 015 8642014 fax. 015 8643261 REGON 83040974900000 www.staszow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: • zakup, dowóz, rozplantowanie i uwałowanie ok. 1 240 ton kruszywa kamiennego pochodzenia mineralnego – (mieszanka sortowana 0-31,5 mm zgodnie z PN-EN 13043:2004) na drogi gminne na terenie Miasta i Gminy Staszów w ilościach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Transport materiału w wyznaczone miejsce polegał będzie na dowozie ładunku o wadze nie mniejszej niż: - 4 tony samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 9 ton, - 10 ton samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 19 ton, - 20 ton samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 33 tony, • wyrównanie równiarką samojezdną z uwałowaniem dróg utwardzonych w latach poprzednich o łącznej dł. około 10 km. Wskazania dotyczące dopuszczalnej całkowitej masy pojazdów podaje się w celach informacyjnych. Przy doborze pojazdów do realizacji zadania Wykonawca ma uwzględnić ograniczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów określonej przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” w tym ograniczeniami podyktowanymi parametrami technicznymi dróg. Wykonawca ma obowiązek dowozu, rozplantowania i uwałowania kruszywa kamiennego oraz wyrównania równiarką samojezdną z uwałowaniem dróg w terminie siedmiu dni od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w załączeniu do SIWZ. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotowego zamówienia określono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik Nr 9 SIWZ. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres minimum 12 miesięcy od daty odbioru końcowego niniejszego zamówienia. Uwaga: Okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu oceny ofert, zawarto w pkt 21 SIWZ. Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ. Uwaga: Zaleca się zapoznanie z terenem, objętym przedmiotowym zamówieniem. Termin wykonania zamówienia do 30.06.2020r.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233142-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information