Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiśniowa

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548578)

Client
Gmina Wiśniowa
State
podkarpackie
Address
38-124 Wiśniowa, Wiśniowa 150 150
Phone
017 2775062
www
www.wisniowa.pl
E-Mail
gmina@wisniowa.pl
Created
2020-03-26

Gmina Wiśniowa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Wiśniowa Wiśniowa 150 150 38-124 Wiśniowa podkarpackie tel. 017 2775062 REGON 69058221700000 www.wisniowa.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiśniowa

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego w gminie Wiśniowa, w zakresie określonym w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. Zamówienie zostało podzielone na części: Część I zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jazowa Zamówienie obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Jazowa, Do wykonania punkty od L5/1-L12/1 Część II zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szufnarowa na Romi Zamówienie obejmuje budowę oświetlenia ulicznego Szufnarowa na Romi, Do wykonania punkty L1/2 do L7/2 Część III zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Niewodna dz.nr ewid. 1632; 1627/2; 1630/11; 1630/9; 1630/7- Do wykonania całość zadania Część IV zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niewodna dz.nr ewid. 1091/2; 1090/1; 1089. Do wykonania punkty L9/3/4/ WO do 28/3/4/WO Część V zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego przy drogdze wojewódzkiej DW NR 986 ( Tuszyma- Ropczyce- Wiśniowa) w miejscowości Wiśniowa Olszyny. Do wykonania punkty L1/1 do L9/1 Część VI zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiśniowa za SKR- UG. Do wykonania punkty L11/2-L17/2 Zamawiający przewiduje udzielenie wybranemu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w trybie opisanym w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Zakres prac oraz odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje także: 1) urządzenia terenu budowy, 2) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy, 3) wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą robót wraz z uwidocznieniem jej we właściwym zasobie geodezyjnym. 4) naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego robót bądź urządzeń zniszczonych lub uszkodzonych w toku realizacji robót, 5) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 6) poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego, jeśli zajdzie taka potrzeba, 7) dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, 8) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, 9) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 10) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 11) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 12) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, 13) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 14) zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich działań na terenie budowy, 15) zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na terenie budowy, jeżeli wykonuje roboty bez zamykania ruchu. 16) Wykonawca zobowiązuje się do: stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych do oceny prawidłowości wykonania Umowy. 17) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. Roboty nie ujęte w przedmiarach i dodatkowych tabelach, a niezbędne do wykonania należy wkalkulować w cenę oferty. W celu sporządzenia prawidłowej oferty zaleca się, aby każdy Wykonawca zapoznał się z warunkami terenowymi celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac i złożenia oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zobowiązuje Wykonawcę do zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 1502 ze zm.) wykonujących czynności w zakresie: wykonanie oświetlenia- ułożenie kabli, montaż słupów i opraw. Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w tym zakresie, a w razie nie spełnienia ww. warunku nałoży na Wykonawcę karę, o której mowa we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Zamawiający przewiduje udzielenie wybranemu Wykonawcy w danej części, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w trybie opisanym w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp dla części I, II, IV, V ( Pozostały zakres z dokumentacji technicznej ) oraz dla części VI Zamówienia Dokumentacja dodatkowa- załącznik do niniejszego SIWZ. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z przedmiotem podstawowym. Przedmiot zamówienia: powtórzenie podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego poprzez montaż punktów świetlnych w przypadku części, w których nie zostały udzielone zamówienia w całości tj. części I,II, IV, V, dla części VI zamówienia Dokumentacja dodatkowa- załącznik do niniejszego SIWZ Wielkość lub zakres zamówienia: Zakres zawiera się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do niniejszego SIWZ a nie będący częścią zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy nie będący częścią zamówienia podstawowego w zależności od środków będzie zgodnie z art.67 ust 1 pkt 6 realizowany do 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego w części lub całości. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: Zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zostanie udzielone na warunkach określonych w ustawie Pzp w trybie zamówienia z wolnej ręki zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy danej części zamówienia. Ceny jednostkowe dla powtarzających się podobnych robót budowlanych będą przyjęte nie wyższe niż z oferty złożonej dla robót budowlanych na zamówienie podstawowe. Wykonawca przystąpi do wykonania robót podobnych wyłącznie po zawarciu umowy pod warunkiem zaistnienia przesłanek o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa art. 67 ust. 1pkt 6 Pzp polegających na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości: Budowa sieci elektrycznej niskiego napięcia do 1 kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiśniowa dz. nr ewid. 310/1; 310/2; 312/2; 309/2 – wykonawca VI części zamówienia. Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej jako opis przedmiotu zamówienia dokumentacje techniczne dotyczące odcinków oświetlenia które mogą być realizowane w trybie opisanym w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Wszystkie ewentualne zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp zostaną udzielone na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: I część zamówienia: 1 000 zł II część zamówienia: 1 000 zł III część zamówienia: 500 zł IV część zamówienia: 1 000 zł V część zamówienia: 1 000 zł VI część zamówienia: 1 000 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information