usługę udzielenia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548557)

Client
Gmina Potęgowo
State
pomorskie
Address
76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki 5 5
Phone
059 8115072
Fax
059 8115072
E-Mail
ue@potegowo.pl
Created
2020-03-26

Gmina Potęgowo

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Potęgowo ul. Kościuszki 5 5 76-230 Potęgowo pomorskie tel. 059 8115072 fax. 059 8115072 REGON 77097984900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: usługę udzielenia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje usługę udzielenia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Dane wyjściowe Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów: a) kwota kredytu ogółem: 2.337.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy zł 0/100); b) uruchomienie kredytu nastąpi w transzach w dniach od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 na podstawie dyspozycji płatniczych Zamawiającego, określających kwotę wypłaty (Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania całej kwoty kredytu jednorazowo); Zamawiający wymaga, aby czas udostępnienia kredytu nie był dłuższy niż 3 dni od dnia złożenia zapotrzebowania. c) ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa 31.12.2020; d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów; Zamawiający zastrzega sobie prawo do całkowitej rezygnacji z zaciągnięcia kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. e) spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych Gminy w terminie do 31.12.2036; f) ustala się okres karencji w spłacie kredytu (kapitału) do 31.01.2022. Spłata pierwszej raty nastąpi dnia 31.01.2022; g) sposób spłaty kredytu (kapitału) - w ratach miesięcznych stałych, spłata odsetek - malejąco, h) odsetki naliczane będą miesięcznie od faktycznie wykorzystanych środków, do obliczeń kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku; odsetki (w ofercie) należy uwzględnić od przewidywanej daty początkowej wykorzystania kredytu, tj. dnia 21.04.2020. i) marża bankowa i prowizja nie mogą być pobierane jednorazowo, lecz mają być wkalkulowane w raty miesięczne; j) spłata odsetek następowała będzie w ratach miesięcznych i zakończy się z chwilą całkowitej spłaty kredytu, tj. w sytuacji, gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy; k) forma zabezpieczenia kredytu przez Kredytobiorcę: weksel własny „In blanco” wraz z deklaracją wekslową.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66113000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information