„Sporządzenie podziałów nieruchomości”

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548556)

Client
Powiat Lubelski
State
lubelskie
Address
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9 9
Phone
81 52 86 600
Fax
81 52 86 601
www
http://www.bip.lublin.pl/powiatlublin/
E-Mail
awieleba@powiat.lublin.pl
Created
2020-03-26

Powiat Lubelski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Lubelski ul. Spokojna 9 9 20-074 Lublin lubelskie tel. 81 52 86 600 fax. 81 52 86 601 REGON 43102929200000 http://www.bip.lublin.pl/powiatlublin/

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Sporządzenie podziałów nieruchomości”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie podziału nieruchomości będącej własnością Powiatu Lubelskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Bełżyce – Rolne, jednostka ewidencyjna Bełżyce Miasto, stanowiącej działkę nr 452/13 o pow. 2.1269 ha, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 276), w celu wydzielenia pięciu zabudowanych działek. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: Etap I a)zgłoszenie prac geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie; b)zebranie i analizę materiałów źródłowych; c) badanie księgi wieczystej; d) wyznaczenie na gruncie nowych punktów granicznych wraz ze spisaniem protokołu z wyznaczenia; e) wykonanie pięciu egzemplarzy map projektu podziału dla przedmiotowej działki; f) zaewidencjonowanie sporządzonej kompletnej dokumentacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie; g) przygotowanie przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do wystąpienia do właściwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji podziałowej (Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: aktualne odpisy ksiąg wieczystych lub inne dokumenty potwierdzające tytuł własności dla danej nieruchomości, aktualne wypisy z rejestru gruntów, protokoły z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości, mapa ewidencyjna skala 1:5000); Etap II a) wkreślenie podziału w/w nieruchomości na mapie zasadniczej po wydaniu ostatecznej decyzji podziałowej. Przed przystąpieniem do czynności geodezyjnych, mających na celu sporządzenie przedmiotowego podziału, należy przeprowadzić konsultacje z Zamawiającym. Rekomenduje się przeprowadzić wizję w terenie przed rozpoczęciem prac geodezyjnych. Oznaczenie wg CPV: 70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości Uwaga: Wykonawca określając termin realizacji zamówienia winien uwzględnić niezbędny czas na przyjęcie i zaewidencjonowanie poprawnej dokumentacji do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 70000000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information