Pełna konserwacja dokumentacji planistycznej z zasobu Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548552)

Client
Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku
State
podlaskie
Address
15-950 Białystok, ul. Słonimska 1 1
Phone
0-85 869 60 02
Fax
0-85 869 62 65
www
www.bip.bialystok.pl
E-Mail
zzp@um.bialystok.pl
Created
2020-03-26

Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku ul. Słonimska 1 1 15-950 Białystok podlaskie tel. 0-85 869 60 02 fax. 0-85 869 62 65 REGON 05065864000000 www.bip.bialystok.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Pełna konserwacja dokumentacji planistycznej z zasobu Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełna konserwacja dokumentacji planistycznej z zasobu Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 2. Wykaz obiektów przeznaczonych do konserwacji znajduje się w tabeli stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ/ załączniku nr 3 do umowy. 3. Wytyczne konserwatorskie odnośnie realizacji zamówienia znajdują się w Załączniku nr 9 do SIWZ/ załączniku nr 2 do umowy pt. Wstępne założenia i wytyczne konserwatorskie, niezbędne do pełnej konserwacji dokumentacji planistycznej z zasobu Departamentu Urbanistyki oraz wymagania dotyczące odwzorowań cyfrowych. 4. Zabronione jest kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie powyższej dokumentacji lub jej fragmentów bez zgody Administratora Danych Osobowych, którym jest Prezydent Miasta Białegostoku. 5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Program prac konserwatorskich sporządzony po zapoznaniu się ze stanem obiektów i w oparciu o wiedzę i doświadczenie zawodowe. Program prac konserwatorskich musi zawierać wykaz planowanych czynności i zabiegów konserwatorskich z podaniem metod wykonania uwzględniających rodzaj i stan zasobu. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu program konserwatorski w terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia przekazania Wykonawcy obiektów przeznaczonych do konserwacji, w formie pisemnej lub elektronicznej. Adres do korespondencji: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Urbanistyki, ul. Białówny 11, 15-437 Białystok, pokój nr 201 (sekretariat), Adres poczty elektronicznej e-mail: du@um.bialystok.pl. 6. Wykonawca dokona zabiegów konserwatorskich na podstawie opracowanego Programu prac konserwatorskich. 7. Wykonawca zapewni opakowania ochronne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 9 do SIWZ/ załączniku nr 2 do umowy. 8. Po zakończeniu prac, Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego dokumentację konserwatorską wraz z oświadczeniami o jej kompletności. Wymagania dotyczące dokumentacji prac konserwatorskich znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ / załączniku nr 1 do umowy. 9. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi bieżący zakres i postęp prac, materiały użyte do konserwacji jak również wskaże osoby wykonujące prace konserwacyjne przy konkretnym obiekcie. 10. Wykonawca zobowiązany jest do transportu przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko, z i do siedziby Departamentu Urbanistyki przy ul. Białówny 11, 15-437 Białystok lub innej lokalizacji na terenie miasta Białegostoku wskazanej przez Zamawiającego. Opakowania do transportu i ewentualne dodatkowe zabezpieczenie zasobu obiektów zapewnia Wykonawca na własny koszt. 11. Minimalny okres gwarancji na wykonane prace wynosi 2 lata (wydłużenie okresu gwarancji podlega ocenie zgodnie z warunkami wskazanymi w Rozdz. XIX SIWZ). 12. Wykonawca może osobiście zapoznać się z dokumentacją stanowiącą przedmiot zamówienia w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Białymstoku po uprzednim telefonicznym umówieniu się na spotkanie z osobą wskazaną do kontaktu w kwestiach merytorycznych niniejszej SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79971000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information