„Słoneczny park na Ołtaszynie” – etap III zadanie realizowane w ramach WBO 2018 projekt nr 320.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548548)

Client
TESTOWY
State
mazowieckie
Address
00-000 Warszawa, ul. Nieznana 1/12 12/ 1
www
gfh
E-Mail
gp_test@o2.pl
Created
2020-03-26

TESTOWY

Section I - The contracting

I.1) Name and address: TESTOWY ul. Nieznana 1/12 1 /12 00-000 Warszawa mazowieckie REGON 00000000000000 gfh

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Słoneczny park na Ołtaszynie” – etap III zadanie realizowane w ramach WBO 2018 projekt nr 320.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych w ramach zadania realizowanego w ramach WBO 2018 projekt nr 320 pn.: „Słoneczny park na Ołtaszynie” – etap III , dz. nr 2/2 i 199/3, AR-6, obręb Ołtaszyn oraz wykonanie prac związanych z założeniem zieleni, zwanych dalej pracami ogrodniczymi, a także wykonanie usług pielęgnacji gwarancyjnej zieleni. Wszystkie prace prowadzone na terenie inwestycji muszą być wykonywać sprzętem nie cięższym niż 5,5 tony. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: CZĘŚĆ I: wykonanie robót budowlanych: a) przygotowanie terenu, b) ogrodzenie terenu budowy, wygrodzenie stref niebezpiecznych oraz umieszczenie tablic ostrzegawczych, a) zabezpieczenie drzew i krzewów na czas trwania robót budowlanych oraz umieszczenie kart informacyjnych do standardów ochrony drzew w inwestycjach Wrocławia, b) budowa nawierzchni, c) dostawa i montaż podestu i elementów pergoli oraz stojaków rowerowych – 4 szt. CZĘŚĆ II: wykonanie prac ogrodniczych: wykonanie prac ogrodniczych w szczególności polegających na sadzeniu drzew, krzewów, odtworzeniu trawników wzdłuż budowanych nawierzchni o szerokości minimum 1,5 mb oraz w miejscach, w których trawnik ulegnie zniszczeniu podczas prowadzenia robót budowlanych. CZĘŚĆ III: pielęgnacja gwarancyjna zieleni: pielęgnacja gwarancyjna zieleni (tj. wykonanych prac ogrodniczych) w okresie 3 lat (36 kolejnych miesięcy kalendarzowych) liczonych od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru całości prac wykonanych w ramach Części I i II przedmiotu zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych i 00/100). 2. Szczegółowe formy wniesienia wadium określają postanowienia SIWZ.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information