Dostawa żwiru gruboziarnistego do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2020 roku

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548545)

Client
Gmina Repki
State
mazowieckie
Address
08-307 Repki, ul. Parkowa 7 7
Phone
025 7875029
Fax
025 7875066
E-Mail
gminarepki@list.pl
Created
2020-03-26

Gmina Repki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Repki ul. Parkowa 7 7 08-307 Repki mazowieckie tel. 025 7875029 fax. 025 7875066 REGON 71158205500000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa żwiru gruboziarnistego do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2020 roku

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Dostawa żwiru gruboziarnistego do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2020 roku. Dostarczony żwir musi być gruboziarnisty ( ponad 50 % frakcji 2-40 mm) wolny od zanieczyszczeń ilastych i gliniastych oraz dużych kamieni w ilości ok. 2 000 m3 1) Żwir należy rozgarnąć na drogach bez profilowania w terminie do 3 dni od momentu dostawy. 2) Z uwagi na to, że dostawy będą się odbywały na drogi nie utwardzone, gdzie może być problem z nawrotami samochodów o dużej ładowności wykonawca powinien dostosować sprzęt do warunków na poszczególnych drogach lokalnych. Dostawy należy wykonać w takim okresie, aby ze względu na warunki atmosferyczne nie niszczyć dróg dojazdowych. 3) Wykonawca w ofercie podaje cenę jednostkową za 1 m3 żwiru niezależnie od miejsca jego dostawy. Wynagrodzenie całkowite wykonawcy będzie płatne na podstawie faktycznie dostarczonych m3 żwiru. 4) Szczegółowy termin dostaw żwiru do poszczególnych sołectw należy wcześniej ustalić z Pracownikiem UG Repki oraz sołtysem. Wykonawca sporządzi wykaz dostaw zrealizowanych w danym sołectwie, który potwierdzać będą sołtysi lub upoważnieni przedstawiciele rady sołeckiej. 5) Żwir będący przedmiotem dostawy musi pochodzić ze żwirowni, która posiada koncesję na wydobywanie kopalin. 6) Dostawa zostanie wykonana w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego poszczególnej partii dostawy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 14212120-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information