Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Łuków. W imieniu Miasta Łuków, które jest Zamawiającym, działa na podstawie art. 15 ust. 2, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Pełnomocnik – Inter-Broker sp. z o.o.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548533)

Client
Inter Broker sp z o.o.
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Żeglarska 31 31
Phone
056 6584260
Fax
056 6584261
www
www.bmkbroker.pl
E-Mail
r.kozuchowski@interbroker.pl
Created
2020-03-25

Inter Broker sp z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Inter Broker sp z o.o. ul. Żeglarska 31 31 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6584260 fax. 056 6584261 REGON 87031575000000 www.bmkbroker.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Łuków. W imieniu Miasta Łuków, które jest Zamawiającym, działa na podstawie art. 15 ust. 2, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Pełnomocnik – Inter-Broker sp. z o.o.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Łuków. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie następujące części: Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Łuków. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 4) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Miasta Łuków. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej (tzw. ubezpieczenie Zielona Karta – ubezpieczenie bezskładkowe), 3) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco, 4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 5) rozszerzone, odpłatne ubezpieczenie assistance, 6) ubezpieczenie mini assistance (ubezpieczenie bezskładkowe, jeśli wykonawca takie posiada). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ: Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Łuków, dotyczący części I zamówienia Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Łuków, dotyczący części II zamówienia Załącznik nr 1c: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjną treść klauzul dodatkowych, dotyczący części I i II zamówienia Załącznik nr 1d: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczący części I i II zamówienia Załącznik nr 1e: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wykaz mienia zgłaszanego do ubezpieczenia, dotyczący części I i II zamówienia

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66510000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information