Docieplenie przegród zewnętrznych i izolacja ścian fundamentowych budynku laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łomży ul. Dworna 21

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548524)

Client
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
State
podlaskie
Address
18-400 Łomża, ul. Księcia Janusza I nr 1
Phone
86 2165261
Fax
86 2165261
www
www.psse-lomza.pbip.pl
E-Mail
psselomza@psselomza.pl
Created
2020-03-25

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Księcia Janusza I nr 1 18-400 Łomża podlaskie tel. 86 2165261 fax. 86 2165261 REGON 45017271200000 www.psse-lomza.pbip.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Docieplenie przegród zewnętrznych i izolacja ścian fundamentowych budynku laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łomży ul. Dworna 21

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: CZĘŚĆ I . „Docieplenie przegród zewnętrznych i izolacja ścian fundamentowych budynku laboratorium PSSE w Łomży, ul. Dworna 21,”- w zakresie remont elewacji W zakres robót wchodzi między innymi: 1. Elewacja 1) Wykonanie tynków renowacyjnych ścian, gzymsów i detali architektonicznych elewacji frontowej z warstwami wykończeniowymi w kolorystyce uzgodnionej z konserwatorem zabytków; 2) wykonanie ocieplenia wełną mineralną elewacji od dziedzińca metodą ETICS- (z ang. External Thermal Insulation Composite System, czyli zespolony system termomodernizacji ścian budynków) dawniej zwana metodą lekką mokrą; 3) wykonanie izolacji ścian fundamentowych od strony dziedzińca z wyprawą elewacyjną; 4) demontaż i montaż nowych rur spustowych, wykonanie obróbek blacharskich oraz odbudowa obróbek blacharskich na gzymsach, występach, parapetach zewnętrznych na wszystkich oknach; 5) wymiana stolarki okiennej z PCV od dziedzińca - roboty należy wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki przewidzianej do wymiany oraz dodatkowymi wymaganiami Zamawiającego: a) wykończenie wewnętrznych wnęk okiennych po wymianie stolarki, b) utylizację zdemontowanych okien. 2. Roboty budowlane 1) Wykonanie robót rozbiórkowych. 2) Wykonanie murów oporowych i przebudowy wejść do budynku w poziomie piwnic i poziomie parteru wraz z przebudową schodów. 3) Wykonanie przebudowy klatki schodowej wewnętrznej na parterze wraz z robotami wykończeniowymi. 4) Odtworzenie instalacji odgromowej od strony dziedzińca. Wykonanie pomiarów. 5) Wykonanie drenażu opaskowego z odtworzeniem nawierzchni. 6) Wykonanie tynków renowacyjnych w pomieszczeniach piwnic (archiwum). 7) Wykonanie instalacji elektrycznej –oświetlenia ewakuacyjnego i p.poż. 8) Wykonanie klimatyzacji w pokoju laboratorium (mikrobiologia). 3 Wymagania Zamawiającego i dodatkowe informacje dot. stolarki PCV : 1) okna muszą posiadać współczynnik przenikania ciepła dla całego okna wynoszący co najmniej Umin=0,9 W/m2K, co należy potwierdzić odpowiednim dokumentem; 2) szczelność okien nie mniejsza niż w klasie 3 wg P -EN 12207:2001; 3) okna muszą być otwierane z poziomu podłogi; 4) okucia okien muszą być dostosowane do okien PCV; 5) klamki aluminiowe w kolorze białym; 6) okucia z mikrouchyłem; 7) parapety wewnętrzne do zachowania i ponownego montażu; 8) powierzchnia wewnętrznych wnęk do wykończenia i pomalowania na kolor biały farbami zmywalnymi nienasiąkliwymi i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych; 9) ogólne zestawienie ilości i wymiarów okien zostało podane w dokumentacji technicznej (zestawienie stolarki okiennej od strony dziedzińca), jednak ze względu, iż budynek jest wpisany do gminnej i wojewódzkiej ewidencji obiektów zabytkowych – karty nr 145 i 1780, każde okno przed produkcją powinno zostać indywidualnie zinwentaryzowane (szerokość otworu okiennego nie może być zmniejszona, światło okna „nowego” nie może być mniejsza od okna istniejącego); CZĘŚĆ II . „Docieplenie przegród zewnętrznych i izolacja ścian fundamentowych budynku laboratorium PSSE w Łomży, ul. Dworna 21,”- w zakresie remontu piwnic W zakres robót wchodzi między innymi: 1) Wykonanie skucia tynków ścian w pomieszczeniach piwnic - bez archiwum . 2) Wykonanie tynków renowacyjnych w pomieszczeniach piwnic - bez archiwum. 4. Wymagania Zamawiającego i dodatkowe informacje: Roboty budowlane realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski, 18-400 Łomża, Al. Piłsudskiego 82 - mgr inz arch. Annę Korwicką –Ciborowską, składającej się z projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) i przedmiaru robót. Roboty realizowane będą na podstawie decyzji 11/18 z dnia 26.01.2018r. znak BUD.6740.1.4.2018 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmujące: nadbudowę i przebudowę wraz z dociepleniem przegród zewnętrznych i izolacji ścian fundamentowych budynku laboratorium PSSE w Łomży, przy ul. Dwornej 21, na działce o nr ew. 10451 oraz części działek o nr ew. 10450 i 10455/13 położonych w Łomży. UWAGA: w 2019r. zrealizowano: - skucie tynków elewacji frontowej , - wymianę okien na elewacji frontowej , - nadbudowę budynku z wymianą dachu i wykonaniem tynków na attykach elewacji frontowej, - wymianę rynien i rur spustowych na elewacji frontowej, - roboty wykończeniowe pomieszczeń poddasza z wymianą instalacji elektrycznej i c.o.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45453000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych). Do części I . Do części II zamówienia Zamawiający nie wymaga składania wadium.3. Wniesienie wadium musi nastąpić przed upływem terminu składania ofert

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information