Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobżenica”

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548521)

Client
Gmina Łobżenica
State
wielkopolskie
Address
89-310 Łobżenica, ul. Sikorskiego 7 7
Phone
67 286 81 00, 286 81 10
Fax
67 286 81 39
www
www.bip.lobzenica.pl
E-Mail
urzad@lobzenica.pl
Created
2020-03-25

Gmina Łobżenica

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Łobżenica ul. Sikorskiego 7 7 89-310 Łobżenica wielkopolskie tel. 67 286 81 00, 286 81 10 fax. 67 286 81 39 REGON 57079120100000 www.bip.lobzenica.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobżenica”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w ramach inwestycji pn: „Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobżenica” oraz sprawowania nadzoru autorskiego. 4) W zakres zamówienia wchodzi: a) opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej, dotyczącej realizacji inwestycji, pn: „Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobżenica”, w skład której wchodzi: - wielobranżowy projekt wykonawczy – 3 egz. - wielobranżowy projekt budowlany – 1 egz. - specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) w zakresie każdego typu roboty budowlanej – 2 kpl., - kosztorys inwestorski oraz przedmiar – 2 kpl., - mapa do celów projektowych – 1 szt. - całość dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej, na płycie CD, część rysunkowa, w formacie dwg. oraz całość w formacie pdf. – 1 kpl. b) uzyskania w imieniu Zamawiającego, decyzji pozwolenia na budowę wraz z załącznikami lub uzyskanie w imieniu Zamawiającego, zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych, c) uzyskania w imieniu Zamawiającego innych niezbędnych decyzji, warunków i uzgodnień, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, d) sprawowania nadzoru autorskiego do dnia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej e) przeniesienie praw autorskich.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71220000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysięce 00/100) na zasadach określonych w rozdziale XI SIWZ.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information